Regulamin świadczenia usług

Korzystanie z naszych usług wymaga przestrzegania następujących warunków.

Ostatnia aktualizacja: 18/08/2016

Niniejszy Regulamin świadczenia usług („Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia przez Perfect Gym Solutions S.A. usług dostępnych za pośrednictwem platformy internetowej Perfect Gym.

Zalogowanie się do platformy internetowej Perfect Gym i dokonanie rejestracji albo zawarcie Umowy Przewodniej, oznaczają akceptację Umowy i wyrażenie zgody na przestrzeganie zawartych w niej warunków i postanowień. Zawierając niniejszą Umowę w imieniu jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub osoby prawnej niniejszym oświadczasz oraz zapewniasz, że posiadasz umocowanie do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych w zakresie wypełniania warunków niniejszej Umowy. Jeśli nie dysponujesz odpowiednim umocowaniem lub jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej Umowy, nie wolno Ci zaakceptować niniejszej Umowy, użytkować Systemu, ani korzystać z Usług objętych niniejszą Umową.

1. Definicje

Terminy zdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenia:

 • Cennik - cennik Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu i Usług Dodatkowych, dostępny na stronie www.perfectgym.com/pricing.
 • Czas Dostępności Usług - całkowity czas wyrażony w minutach w stosunku rocznym, w którym Usługi powinny być dostępne; przy obliczaniu Czasu Dostępności Usług nie bierze się pod uwagę niedostępności Usług z powodów, o których mowa w punkcie Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania.
 • Czas Rzeczywistej Dostępności Usług – określany w minutach czas w stosunku rocznym, w którym Usługi są rzeczywiście dostępne dla Usługobiorcy, tj. całkowity czas, w którym w stosunku do danego Usługobiorcy nie zachodziły awarie krytyczne, o których mowa w punkcie 6.2.
 • Czas Trwania – okres obowiązywania Umowy określony w punkcie 3 Umowy Przewodniej.
 • Informacje Poufne – jakiekolwiek informacje dotyczące działalności drugiej Strony, otrzymane lub ujawnione w związku z Umową, które nie były ujawnione do wiadomości publicznej oraz co do których Strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; do informacji poufnych należą, między innymi informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne drugiej Strony lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla drugiej Strony.
 • Konto Usługobiorcy – indywidualne konto Usługobiorcy zakładane po dokonaniu rejestracji za pomocą Systemu, dostępne po podaniu loginu i hasła.
 • Poziom Dostępności Usług – procentowy stosunek Czasu Rzeczywistej Dostępności Usług do Czasu Dostępności Usług.
 • Prawa Własności Intelektualnej - wszelkie prawa własności intelektualnej podlegające lub niepodlegające rejestracji, w tym między innymi następujące prawa:
  • a) patenty, prawa autorskie, prawa z topografii układów scalonych wzory przemysłowe oraz wzory użytkowe, znaki towarowe i wszelkie prawa do zachowania poufności informacji poufnych; a także
  • b) wszelkie wnioski lub prawa do wnioskowania o rejestrację któregokolwiek z praw, o których mowa w podpunkcie a).
 • Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia Usług.
 • Strona - strona Umowy; w zależności od kontekstu może to być Usługodawca, Usługobiorca lub oba te podmioty.
 • System – platforma internetowa udostępniana przez Usługodawcę Usługobiorcy w modelu Software as a Service, za pośrednictwem której świadczone są Usługi.
 • Umowa - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, na którą składają się albo wyłącznie niniejszy Regulamin, albo niniejszy Regulamin wraz z Umową Przewodnią, która określa zasady świadczenia Usług.
 • Umowa Przewodnia - odrębna, pisemna umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą w zakresie świadczenia Usług, w której Strony uzgadniają określony Czas Trwania Usług i wynagrodzenie przysługujące Usługodawcy.
 • Usługi - poszczególne usługi dostarczane przez Usługodawcę za pośrednictwem Systemu, zgodnie z punktem Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania niniejszego Regulaminu.
 • Usługi Dodatkowe - usługi świadczone przez Usługodawcę w związku z Systemem, inne niż te świadczone na mocy niniejszego Regulaminu.
 • Usługobiorca - podmiot, który zawarł Umowę z Usługodawcą.
 • Usługodawca - podmiot świadczący Usługi objęte Umową, zgodnie z punktem Błąd: Nie znaleziono źródła odwołania.
 • Własność Intelektualna - wszelkie Prawa Własności Intelektualnej przysługujące Usługodawcy w odniesieniu do Systemu, lub powstałe w trakcie projektowania i rozwoju Systemu, w tym oprogramowanie, kody źródłowe, fragmenty kodu źródłowego, bazy danych, skrypty, rejestry, instrukcje, dokumenty, specyfikacje, plany, pozycje programowe, obliczenia oraz rysunki, stanowiące Prawa Własności Intelektualnej Usługodawcy w ramach ogólnej koncepcji oraz funkcjonowania Systemu, a także Informacje Poufne Usługodawcy.

2. Postanowienia ogólne

 • 2.1 Świadczenie Usług w ramach Systemu rozpoczyna się w momencie otrzymania przez Usługodawcę płatności za dostęp do Systemu. Umowa zostaje zawarta z chwilą rejestracji Konta Usługobiorcy oraz akceptacji niniejszego Regulaminu albo w przypadku zawierania Umowy Przewodniej, w momencie jej podpisania.
 • 2.2 Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 • 2.3 Usługobiorcą może być wyłącznie przedsiębiorca.
 • 2.4 System udostępniany jest na stronie internetowej www.perfectgym.com.

3. Warunki techniczne świadczenia Usług

 • 3.1 W celu korzystania z Systemu konieczne jest posiadanie komputera z systemem operacyjnym Windows 8.1 (lub nowszą wersją) i z zainstalowaną przeglądarką internetową, z dostępem do sieci Internet, a także konta poczty elektronicznej. Korzystanie z Systemu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Obsługa plików cookies powinna być włączona. Rekomendowana szybkość łącza internetowego wynosi 10Mb/s.

4. Rejestracja Konta Usługobiorcy i zawarcie Umowy

 • 4.1 Rejestracja Konta Usługobiorcy i zawarcie Umowy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Usługobiorcę albo w drodze zawarcia Umowy Przewodniej, po czym następuje aktywacja Konta Usługobiorcy.
 • 4.2 W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony internetowej, należy wypełnić dostępny na stronie internetowej formularz rejestracyjny oraz ustanowić hasło. Formularz rejestracyjny zawiera w szczególności nazwę firmy, podatkowy numer identyfikacyjny (przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce podają numer NIP), numer REGON (w przypadku przedsiębiorców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce), pełny adres kontaktowy wraz z nazwą kraju, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za kontakt z Usługodawcą.
 • 4.3 W procesie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej Usługobiorca musi zaakceptować Regulamin.
 • 4.4 Po dokonaniu rejestracji, na adres e-mail Usługobiorcy podany przy rejestracji, wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem założenia Konta Usługobiorcy oraz z linkiem aktywującym.
 • 4.5 Po aktywowaniu Konta Usługobiorcy, Usługobiorca ma możliwość zalogowania się do Konta Usługobiorcy i wyboru pakietu, z którego chce korzystać (na przykład Usług świadczonych na podstawie Umowy oraz ewentualnie Usług Dodatkowych). Po wyborze pakietu nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą dokonanie płatności za Usługi lub Usługi Dodatkowe lub przekazanie informacji, w jaki sposób Usługobiorca może zapłacić Usługodawcy należne wynagrodzenie.
 • 4.6 Po dokonaniu płatności, na adres e-mail Usługobiorcy wysłany zostanie e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy.
 • 4.7 W przypadku zawierania Umowy Przewodniej, informacja o możliwych metodach płatności zostanie przekazana podczas podpisywania Umowy Przewodniej. Po zaksięgowaniu płatności za dostęp do Systemu na rachunku bankowym Usługodawcy na adres e-mail Usługobiorcy podany w Umowie Przewodniej wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem założenia Konta Usługobiorcy oraz z linkiem aktywującym. Po kliknięciu linka, Usługobiorca będzie mógł ustanowić hasło do Konta Usługobiorcy.
 • 4.8 W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Usługobiorcy podanych w formularzu rejestracyjnym lub w Umowie Przewodniej, Usługobiorca musi niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę.

5. Zakres Usług

 • 5.1 Na mocy Umowy Usługodawca zobowiązuje się, w szczególności, do świadczenia na rzecz Usługobiorcy następujących Usług:
  • a) umożliwienia Usługobiorcy zdalnego dostępu do Systemu,
  • b) administracji Systemem i przechowywania w Systemie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę, w tym, przetwarzania danych osobowych klientów Usługobiorcy,
  • c) zapewnienia konserwacji i wsparcia Systemu,
  • d) udostępniania materiałów edukacyjnych, instrukcji i bazy wiedzy dotyczących korzystania z Systemu.
 • 5.2 System służy do wspomagania zarządzaniem klubami fitness, umożliwiając między innymi zarządzanie personelem, sprzętem, pomieszczeniami, relacjami z klientami klubów fitness, pobierania płatności od klientów klubów fitness, zarządzanie członkostwami, POS, gospodarką magazynową. Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonalności Systemu można uzyskać na stronie internetowej www.perfectgym.com/pricing.
 • 5.3 Na wniosek Usługobiorcy, Usługodawca może dokonać przeszkolenia pracowników Usługobiorcy z obsługi i korzystania z Systemu, a także świadczyć inne usługi związane z wdrożeniem Systemu. Usługi takie nie wchodzą w skład Usług świadczonych na podstawie Regulaminu i mogą być świadczone zgodnie z odrębną ofertą Usługodawcy za określonym w niej odrębnym wynagrodzeniem.

6. Konserwacja i wsparcie Systemu

 • 6.1 Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Usługobiorcy ciągłości świadczenia Usług poprzez zapewnienie prawidłowego działania Systemu w okresie obowiązywania Umowy, pod warunkiem, że Usługobiorca korzysta z Systemu zgodnie z rekomendacjami technicznymi wskazanymi przez Usługodawcę.
 • 6.2 Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu usunięcia awarii Systemu, zgodnie z poniższymi zasadami:
Rodzaj awarii Opis Termin usunięcia awarii
Awaria krytyczna

Stan Systemu uniemożliwiający korzystanie z jego wszystkich lub podstawowych funkcjonalności:

 • - Przetwarzanie płatności elektronicznych
 • - Pobieranie opłat członkowskich
 • - Kontrola dostępu na wejściu do klubu
 • - Zakup produktów w klubie
 • - Zakup usług lub produktów online
Do 24 godzin od jego zgłoszenia
Awaria średniej wagi

Awarie, które utrudniają, ale nie uniemożliwiają korzystanie z najważniejszych funkcjonalności Systemu, tj.:

 • - Przetwarzanie płatności elektronicznych
 • - Pobieranie opłat członkowskich
 • - Kontrola dostępu na wejściu do klubu
 • - Zakup produktów w klubie
 • - Zakup usług lub produktów online
Do 96 godzin od jego zgłoszenia
Usterki Błędy, które nie zakłócają funkcjonowania Systemu i poszczególnych funkcjonalności. Do 2 tygodni od jego zgłoszenia
 • 6.3 Z zastrzeżeniem punktów 6.5, 10 oraz 13 niniejszego Regulaminu, Usługodawca zobowiązuje się, że w okresie rocznym Poziom Dostępności Usług będzie wynosił 99,5%.
 • 6.4 Roczny okres, dla którego obliczany będzie Czas Dostępności Usług, Czas Rzeczywistej Dostępności Usług oraz Poziom Dostępności Usług rozpocznie się dla każdego Usługobiorcy w momencie rozpoczęcia korzystania z Usług.
 • 6.5 Przy obliczaniu Czasu Dostępności Usług, Czasu Rzeczywistej Dostępności Usług lub Poziomu Dostępności Usług, nie bierze się pod uwagę ich niedostępności z powodu:
  • a) za który Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z punktem 10 oraz 13 Regulaminu;
  • b) zawieszenia świadczenia Usług zgodnie z punktem 9.7 Regulaminu;
  • c) związanego z konserwacją lub modyfikacją Systemu, o których Usługobiorca został powiadomiony zgodnie z punktem 6.12 Regulaminu.
 • 6.6 Odpowiedzialność Usługodawcy za szkody poniesione z tytułu niezachowania przez Usługodawcę Poziomu Dostępności Usług wskazanego w punkcie 6.3 Regulaminu ograniczona jest wyłącznie do nieodpłatnego świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy w kolejnym lub kolejnych okresach abonamentowych, zgodnie z poniższą tabelą. Dla ułatwienia wskazany jest też gwarantowany zgodnie z punktem 6.3 Regulaminu Poziom Dostępności Usług.
Poziom Dostępności Usług Okres nieodpłatnego świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy
99,5% lub więcej 0 dni
98-99,4% 30 dni (1 okres abonamentowy)
95-97,9% 60 dni (2 okresy abonamentowe)
90-94,9% 180 dni (6 okresów abonamentowych)
poniżej 90% Rok (12 okresów abonamentowych)
 • 6.7 W celu uzyskania nieodpłatnego świadczenia Usług zgodnie z punktem 6.6 powyżej, Usługobiorca musi wysłać do Usługodawcy wniosek o nieodpłatne świadczenie Usług w wyniku niezachowania gwarantowanego na mocy Umowy (punkt 6.3 Regulaminu) Poziomu Dostępności Usług. Wniosek powinien być wysłany na adres e-mail support@perfectgym.com w terminie 30 dni od końca rocznego okresu, w którym Poziomu Dostępności Usług był niższy niż 99,5%. We wniosku o nieodpłatne świadczenie Usług należy wskazać dokładne terminy i godziny, w których System był niedostępny, wraz z czasem trwania niedostępności oraz opisem niedostępności.
 • 6.8 W celu uzyskania nieodpłatnego świadczenia Usług zgodnie z punktem 6.6 powyżej, Usługobiorca musi opłacić, w sposób nieprzerwany, 12 Opłat Abonamentowych, o których mowa w punkcie 9.1. Uprawnienie do nieodpłatnego świadczenia Usług nie przysługuje w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy, w tym między innymi nieprzestrzegania warunków płatności zawartych w punkcie 9. Nieodpłatne świadczenie Usług udzielane jest w kolejnych okresach abonamentowych i nie podlega refundacji w przypadku ich niewykorzystania.
 • 6.9 Awarie lub błędy Systemu należy zgłaszać na adres e-mail lub numer telefonu wskazane w panelu administracyjnym Konta Usługobiorcy w godzinach wskazanych w panelu administracyjnym. Zgłoszenie awarii lub błędu Systemu musi zawierać rodzaj i opis awarii. Zgłoszenie awarii będzie potwierdzane przez Usługodawcę przez wiadomość e-mail.
 • 6.10 Usługodawca zobowiązuje się, że w całym okresie obowiązywania Umowy udzielać będzie Usługobiorcy niezbędnego wsparcia, polegającego na udzielaniu porad i konsultacji dotyczących działania i obsługi Systemu. Porady i konsultacje będą udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej pod na adresem: support@perfectgym.com, w godzinach od 9.00 do 17.00 (czasu CET) w dni robocze w Polsce.
 • 6.11 Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do zawieszenia wykonywania Usług na czas niezbędnych przerw technicznych koniecznych z uwagi na konserwację i modyfikację Systemu lub wymiany sprzętu bądź oprogramowania.
 • 6.12 Usługodawca będzie w miarę możliwości informował Usługobiorców o każdej planowanej przerwie w świadczeniu Usług w związku z konserwacją i modyfikacją Systemu z 24-godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem komunikatów wyświetlanych w Systemie. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy w funkcjonowaniu Systemu były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Usługobiorcy.

7. Świadczenie Usług

 • 7.1 Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług za pośrednictwem Systemu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 7.2 Korzystanie przez Usługobiorcę z Systemu wymaga przesyłania danych i jest związane z koniecznością ponoszenia przez Usługobiorcę kosztów przesyłu danych. Usługodawca nie świadczy usług przesyłu danych (tj. usług telekomunikacyjnych).
 • 7.3 Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Usługodawcy;
  • b) prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa;
  • c) korzystania z Systemu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  • d) przestrzegania Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Systemu, w tym do poszanowania dóbr osobistych i Praw Własności Intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich;
  • e) podawania danych i informacji zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
  • f) zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Konta Usługobiorcy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim;
  • g) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  • h) niedopuszczania się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach Systemu, niepodejmowania nieuprawnionych prób dostępu do Systemu oraz niedokonywania innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Systemu.
 • 7.4 Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem osobom trzecim swojego loginu i hasła do Konta Usługobiorcy. Usługobiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku ujawnienia loginu oraz hasła do Konta Usługobiorcy osobie trzeciej, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 7.5 Usługobiorca nie ma prawa żądania od Usługodawcy wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji Systemu, innych niż te wynikające z realizacji obowiązków Usługodawcy określonych w punktach 6.1 oraz 6.2. W szczególności, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że na podstawie Umowy Usługodawca udostępnia Usługobiorcy System w aktualnej postaci, a jakakolwiek modyfikacja, w tym w szczególności zmiana funkcjonalności Systemu lub zmiana jego graficznego interfejsu Usługobiorcy, może zostać wykonana przez Usługodawcę na warunkach określonych w odrębnej umowie.
 • 7.6 Usługobiorca nie ma prawa sprzeciwić się instalacji przez Usługodawcę jakiejkolwiek aktualizacji lub modyfikacji Systemu, w szczególności związanej z dodaniem nowych funkcjonalności Systemu, modyfikacją już istniejących funkcjonalności Systemu bądź też modyfikacją wyglądu graficznego interfejsu Usługobiorcy.
 • 7.7 Usługi Dodatkowe są świadczone przez Usługodawcę na podstawie odrębnych umów lub regulaminów. Lista Usług Dodatkowych dostępna jest za pośrednictwem panelu administracyjnego Konta Usługobiorcy. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Dodatkowych Usługobiorca może zawrzeć umowę na ich świadczenie za pośrednictwem Konta Usługobiorcy lub w drodze umowy zawieranej pisemnie.
 • 7.8 Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy oraz logotypu lub oznaczenia Usługobiorcy na swojej stronie internetowej w celach promocyjnych.

8. Okres obowiązywania Umowy oraz rezygnacja z Usług

 • 8.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą zaakceptowania Regulaminu (w przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony internetowej) albo z chwilą podpisania Umowy Przewodniej (chyba że Umowa Przewodnia przewiduje inny Czas Trwania).
 • 8.2 Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, przy czym okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, ze skutkiem na koniec okresu abonamentowego, o którym mowa w punkcie 9. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić poprzez wysłanie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy pocztą lub na adres e-mail Usługodawcy support@perfectgym.com, a także poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu administracyjnym Konta Usługobiorcy.
 • 8.3 Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Usługodawcę postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym upływie odpowiedniego terminu wyznaczonego Usługodawcy do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków (minimum 14 dni).
 • 8.4 Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Umowy, jeżeli Usługobiorca nie zaprzestanie naruszeń i nie usunie ich skutków w odpowiednim terminie wyznaczonym Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków (który nie może być krótszy niż 14 dni). Za naruszenie postanowień Umowy uważa się w szczególności naruszenie postanowień punktu 7.3 Regulaminu lub 14 Regulaminu.
 • 8.5 Usługodawca może także wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaprzestania świadczenia Usług bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Usługobiorcy.

9. Wynagrodzenie

 • 9.1 Z tytułu świadczenia Usług, Usługobiorca zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia („Opłata Abonamentowa”) na rzecz Usługodawcy zgodnie z obowiązującym aktualnie Cennikiem.
 • 9.2 Aktualnie obowiązujący Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.perfectgym.com/pricing. O każdej zmianie Cennika Usługobiorca będzie informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail na co najmniej 14 dni przed zmianą Cennika.
 • 9.3 Usługobiorca może uiszczać Opłatę Abonamentową za pośrednictwem serwisu płatności internetowych lub przelewem na konto bankowe Usługodawcy w banku PEKAO S.A. o numerze PL 04 1240 6003 1111 0010 6122 5799, kod SWIFT PKOP PL PW.
 • 9.4 Opłata Abonamentowa jest pobierana z góry za 30–dniowe okresy abonamentowe.
 • 9.5 Usługodawca wystawi na rzecz Usługobiorcy fakturę za każdą płatność Opłaty Abonamentowej przed terminem płatności lub po dokonaniu płatności, zależnie od decyzji Usługobiorcy.
 • 9.6 W przypadkach, kiedy uiszczenie Opłaty Abonamentowej następuje w oparciu o wystawioną fakturę przed terminem płatności, obowiązkiem Usługobiorcy jest uregulowanie Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od daty wystawienia danej faktury / w terminie wskazanym na fakturze.
 • 9.7 W przypadku niezapłacenia przez Usługobiorcę za korzystanie z Systemu lub świadczenie Usług w kolejnym okresie abonamentowym do końca poprzedniego okresu abonamentowego lub, jeżeli Opłata Abonamentowa jest uiszczana na podstawie faktury wystawianej przed terminem płatności, w przypadku niezapłacenia w ciągu 14 dni od daty wystawienia tej faktury / w terminie wskazanym na fakturze, Usługodawca ma prawo zawiesić wykonywanie wszystkich lub części Usług do czasu uiszczenia przez Usługobiorcę zaległego wynagrodzenia albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, po bezskutecznym upływie 7-dniowego terminu wyznaczonego Usługobiorcy w wezwaniu do uiszczenia zaległego wynagrodzenia.
 • 9.8 Wpłaty od Usługobiorcy za Opłaty Abonamentowe rozliczane są w pierwszej kolejności z najdawniej wymagalnymi fakturami (tj. z najstarszym terminem płatności) wystawionymi przez Usługodawcę. Usługodawca ma prawo rozliczyć wpłatę związaną z Opłatami Abonamentowymi na zaległe należności uboczne (odsetki) przed rozliczeniem należności głównej.
 • 9.9 Wpłaty od Usługobiorcy za Opłaty Abonamentowe rozliczane są w pierwszej kolejności z najdawniej wymagalnymi fakturami (tj. z najstarszym terminem płatności) wystawionymi przez Usługodawcę. Usługodawca ma prawo rozliczyć wpłatę związaną z Opłatami Abonamentowymi na zaległe należności uboczne (odsetki) przed rozliczeniem należności głównej.

10. Zapewnienia

 • 10.1 Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie działania lub funkcjonalności Systemu, wynikających częściowo lub całkowicie z danych, rejestrów lub innych informacji dostarczonych przez Usługobiorcę lub przez osoby trzecie.
 • 10.2 Usługobiorca potwierdza, że miał możliwość używania wersji testowej Systemu oraz że zna funkcjonalności Systemu oraz zakres świadczonych Usług. Usługobiorca dalej potwierdza, że jego decyzja o zakupie dostępu do Systemu jest oparta na używaniu przez niego wersji testowej Systemu, a nie na jakichkolwiek obrazach, prezentacjach, materiałach opisowych itd., które były mu udostępnione za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, w materiałach reklamowych lub podczas prezentacji Systemu.
 • 10.3 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie lub zawartych w szczegółowych zapewnieniach przekazanych wraz z Systemem, Umowa nie obejmuje żadnych innych warunków, postanowień ani zapewnień w odniesieniu do jakości, przydatności handlowej, dopuszczalności, przydatności do określonego celu, stanu, opisu, montażu, produkcji, działania Systemu lub jakichkolwiek umownych środków naprawczych z tytułu awarii Systemu.
 • 10.4 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie można zagwarantować nieprzerwanej i bezbłędnej pracy Systemu oraz Usługobiorca akceptuje, że zaistnienie błędu Systemu nie stanowi naruszenia postanowień niniejszej Umowy.
 • 10.5 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że dokładność działania Systemu zależy od dokładności danych lub informacji dostarczonych przez Usługobiorcę lub przez osoby trzecie i że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne, ani szkody na osobie, ani też w odniesieniu do innych roszczeń lub żądań wnoszonych wobec Usługodawcy, jeżeli tego rodzaju szkody wynikły z danych lub informacji dostarczonych przez Usługobiorcę lub przez osoby trzecie.
 • 10.6 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie, Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie działania lub funkcjonalności Systemu, wynikających częściowo lub całkowicie z danych, rejestrów lub innych informacji dostarczonych przez Usługobiorcę lub przez osoby trzecie.
 • 10.7 Usługobiorca zapewnia, że wszystkie dane, które prześle do Systemu będą:
  • a) dokładne, aktualne i kompletne;
  • b) wolne od jakichkolwiek wad lub błędów;
  • c) odpowiednie dla dorozumianych lub jawnych celów; oraz
  • d) nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich.

11. Własność Intelektualna

 • 11.1 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że System chroniony jest prawami autorskimi. Usługobiorca ani w trakcie trwania Umowy, ani w dowolnym czasie po jej rozwiązaniu, nie zezwoli na jakiekolwiek działanie, które naruszałoby prawa autorskie do Systemu oraz Usługobiorca jednoznacznie potwierdza, że Usługobiorca nie jest uprawniony dokopiowania Systemu, chyba że jest do tego wyraźnie upoważniony na podstawie niniejszej Umową.
 • 11.2 Usługobiorca zwolni Usługodawcę z wszelkich roszczeń, kosztów i wydatków, jakie Usługodawca może ponieść wobec osób trzecich, w wyniku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień dotyczących praw autorskich lub jakichkolwiek innych postanowień Umowy.
 • 11.3 Wszelkie prawa do Systemu oraz wszelkich jego kopii przysługują Usługodawcy.
 • 11.4 Usługobiorcy nie przysługują w odniesieniu do Systemu inne prawa niż te określone w Umowie. Jeżeli nie zostało to ujęte w Umowie, Usługobiorcy nie wolno sprzedać, udzielić licencji, sublicencji, dokonać cesji, przeniesienia lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć, wykorzystywać lub dysponować Systemem, Własnością Intelektualną lub Prawami Własności Intelektualnej do Systemu (w tym w wyniku sukcesji zmiany właściciela lub podmiotu kontrolującego), bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, na warunkach jakie Usługodawca uzna za stosowne w danych okolicznościach.
 • 11.5 Wszelkie prawa do Systemu oraz Własność Intelektualna przysługują Usługodawcy. Usługobiorca nie nabywa ani nie zachowuje żadnych praw, tytułów ani udziałów do Systemu ani do Własności Intelektualnej, chyba że w Umowie przewidziano inaczej.

12. Usługi w wersji testowej

 • 12.1. Usługodawca może nieodpłatnie udostępniać testową wersję Systemu przez wybrany przez siebie okres. W takim przypadku nie mają zastosowania punkty 6, 8, 9 i 16 Regulaminu. Umowa dotycząca udostępnienia wersji testowej jest zawierana na czas określony, wskazany przez Usługodawcę. W wersji testowej Systemu nie wszystkie Usługi mogą być dostępne.

13. Zasady odpowiedzialności oraz zwolnienie z odpowiedzialności

 • 13.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne szkody poniesione przez Usługobiorcę lub osobę trzecią, w tym między innymi za utratę obrotów, zysków, klientów lub renomy przedsiębiorstwa ani odpowiedzialności wobec innego podmiotu, w wyniku jakiegokolwiek działania, opóźnienia, błędów w Systemie lub braku jakichkolwiek danych lub informacji przekazanych w ramach Umowy lub w wyniku niemożności przekazania przez Usługodawcę aktualizacji lub nowych wersji Systemu lub w wyniku jakichkolwiek wad lub niedoskonałości Systemu.
 • 13.2 Nie udziela się żadnych zapewnień co do dokładności, precyzji ani niezawodności sprawozdań, danych lub informacji generowanych za pomocą Systemu.
 • 13.3 Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie prawnych lub fizycznych wad Systemu.
 • 13.4 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być interpretowane jako wykluczające, ograniczające lub zmieniające zastosowanie jakichkolwiek przepisów prawa, których stosowania nie można wyłączyć, ograniczyć lub zmienić.
 • 13.5 Usługobiorca ponosi całość ryzyka i odpowiedzialności z tytułu strat, szkód lub obrażeń ciała osób lub szkód w majątku Usługobiorcy lub osób trzecich, które wynikły z użytkowania lub posiadania Systemu, chyba że odpowiedzialność za powyższe szkody ponosi Usługodawca na mocy jakichkolwiek przepisów prawnych, których stosowania nie można wyłączyć, ograniczyć lub zmienić.
 • 13.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarię Systemu wywołaną zdarzeniem siły wyższej. Zdarzenie siły wyższej oznacza wszelkie zdarzenia pozostające poza rozsądną kontrolą Usługodawcy. W przypadku awarii, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przyczynach awarii drogą e-mailową, o ile będzie miał taką możliwość.
 • 13.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Usługobiorcy oraz urządzeń, systemów informatycznych i sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do dostawców usług telekomunikacyjnych.
 • 13.8 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i szybkość przesyłu danych wynikające z usług świadczonych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieprawidłowe świadczenie Usług wynikające z nieprawidłowego działania usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Usługobiorca.
 • 13.9 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiegokolwiek nieprawidłowego korzystania przez Usługobiorcę z Systemu, tj. korzystania niezgodnego z przeznaczeniem Systemu, niezgodnego z Regulaminem lub niezgodnego z prawem.
 • 13.10 Usługobiorca zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności wynikającej z roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem ich praw, w tym dóbr osobistych, poprzez korzystanie przez Usługobiorcę z Systemu.
 • 13.11 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do urządzeń Usługobiorcy, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem urządzeń Usługobiorcy wirusami.
 • 13.12 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych lub informacji wprowadzonych do Systemu przez Usługobiorcę.
 • 13.13 Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów, którym udostępnia System za pośrednictwem własnego Konta Usługobiorcy, tak jak za własne działania lub zaniechania.
 • 13.14 Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy ograniczona jest do rzeczywistej straty Usługobiorcy i nie obejmuje ewentualnych utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona (w danym roku wykonywania Umowy) do kwoty równej Opłacie Abonamentowej za 30-dniowy okres świadczenia Usług. Powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie.
 • 13.15 Usługobiorca zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich wydatków, szkód, zobowiązań i kosztów (w tym w zakresie kosztów obsługi prawnej), jakie Usługodawca lub osoba trzecia mogą ponieść w wyniku:
  • a) wszelkich naruszeń Umowy przez Usługobiorcę lub pracowników Usługobiorcy, jego przedstawicieli lub wykonawców;
  • b) wszelkich niezgodnych z prawem działań lub zaniechań Usługobiorcy lub pracowników Usługobiorcy, jego przedstawicieli lub wykonawców;
  • c) przekazywania danych przez Usługobiorcę;
  • d) użytkowania Systemu przez Usługobiorcę;
  • e) korzystania lub polegania przez osobę trzecią na jakichkolwiek danych lub informacjach przesłanych do Systemu;
  • f) naruszenia przez osobę trzecią praw autorskich do jakichkolwiek danych lub informacji przesłanych do Systemu;

14. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 • 14.1 Usługobiorca powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych swoich klientów (klientów klubów fitness) oraz swoich pracowników, a Usługodawca przyjmuje te dane do przetwarzania.
 • 14.2 Usługobiorca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych swoich klientów i swoich pracowników oraz że spełnił warunki legalności przetwarzania danych osobowych.
 • 14.3 Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z prawem i Umową, wyłącznie w celu wykonywania Usług, w tym w szczególności przechowywania danych osobowych wprowadzonych do Systemu przez Usługobiorcę.
 • 14.4 Usługodawca zobowiązuje się nie dodawać, modyfikować ani nie usuwać danych wprowadzonych przez Usługobiorcę, wyłączając:
  • a) wstępną konfigurację Systemu podczas wdrożenia;
  • b) wprowadzenie danych podczas szkolenia pracowników Usługobiorcy;
  • c) wyraźne wnioski Usługobiorcy o dodanie, modyfikację lub usunięcie danych z Systemu, przekazane Usługodawcy na adres e-mail support@perfectgym.com
 • 14.5 Możliwe jest powierzenie danych osobowych klientów w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer identyfikacyjny odpowiedni dla danego kraju, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie, nr dowodu osobistego, szczegóły członkostwa w klubie fitness, dane dotyczące sposobu płatności za członkostwo w klubie fitness. Powierzenie danych osobowych pracowników nastąpi w zakresie: imię i nazwisko, stanowisko, prowadzone zajęcia fitness, adres zamieszkania, data urodzenia, numer identyfikacyjny odpowiedni dla danego kraju, telefon, email, zdjęcie.
 • 14.6 Usługodawca zobowiązuje się do stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 • 14.7 Usługobiorca wyraża zgodę na podzlecanie przez Usługodawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Usługobiorcę. Usługodawca będzie każdorazowo informował Usługobiorcę, jakiemu podmiotowi podzleca przetwarzanie danych osobowych zanim przekaże dane do takiego dalszego podmiotu przetwarzającego.
 • 14.8 Usługobiorca ma prawo sprawować kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę, a szczególnie żądać od Usługodawcy pisemnych odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnień dotyczących tego, czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
 • 14.9 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Usługodawca wyda dane osobowe z Systemu w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (na przykład w formacie Excel) oraz usunie dane osobowe ze wszelkich nośników informacji, z zastrzeżeniem możliwości zachowania kopii tych danych, np. w ramach systemów back-up, w przypadkach dozwolonych lub wymaganych prawem.
 • 14.10 Każda ze stron zobowiązuje się zapewnić, że w trakcie wykonywania przez nią obowiązków wynikających z Umowy, przestrzegane są mające zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych.
 • 14.11 W przypadku Usługobiorców będących osobami fizycznymi, Usługodawca informuje: Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest podmiot świadczący Usługi na podstawie Umowy, wskazany w § 15 Umowy. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy, której są Państwo stroną. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania Umowy i świadczenia Usług. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych - w takim przypadku dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, polegających na bezpośrednim marketingu własnych usług i towarów. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz do momentu przedawnienia się roszczeń w związku z Umową. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające, w tym do profilowania.

15. Poufność

 • 15.1 Strony zobowiązują się, że będą, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, zachowywać w poufności wszelkie Informacje Poufne i bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony nie ujawniać ich osobom trzecim oraz nie wykorzystywać ich w celach innych, niż te, które wprost wynikają z Umowy.
 • 15.2 Usługobiorca nie może dekompilować, rozczłonkowywać, stosować inżynierię odwrotną, kopiować, tworzyć opracowań kodu źródłowego, robić notatek, powielać, zachowywać, gromadzić, zapisywać, dokumentować lub duplikować w jakiejkolwiek części Informacji Poufnych Usługodawcy, przekazywanych w formie pisemnej, elektronicznej lub w jakiejkolwiek innej formie zapisu, ani też podejmować prób zmiany wersji, modyfikacji lub ulepszeń w zakresie Informacji Poufnych Usługodawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 • 15.3 Usługobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie, na wniosek Usługodawcy lub po rozwiązaniu Umowy, zwrócić lub zniszczyć wszystkie Informacje Poufne Usługodawcy będące w posiadaniu Usługobiorcy lub pod jego kontrolą, w tym również wszelkie wersje zmienione, modyfikacje lub ulepszenia, oraz Usługobiorcy nie wolno zachowywać, zarejestrować, przechowywać, dokumentować lub zapisywać w formie elektronicznej jakichkolwiek Informacji Poufnych Usługodawcy.
 • 15.4 Zobowiązanie Stron do poufności, o którym mowa powyżej, nie będzie dotyczyć Informacji Poufnych, które/jeśli:
  • a) Strona zobowiązana do poufności może udokumentować, że znajdowały się w jej posiadaniu w chwili ich ujawnienia przez drugą Stronę;
  • b) są lub staną się jawne lub publicznie dostępne w sposób inny niż poprzez działanie lub zaniechanie Strony zobowiązanej do zachowania poufności, jej przedstawicieli, pracowników lub agentów;
  • c) zostaną uzyskane przez Stronę, zobowiązaną do poufności od osoby trzeciej, która ma prawo posiadać te materiały i informacje, a która nie jest związana w sposób pośredni lub bezpośredni z drugą Stroną Umowy zobowiązaniem do poufności;
  • d) zgodnie z obowiązującym prawem muszą zostać ujawnione odpowiednim osobom trzecim, władzom lub sądom lub w zakresie wynikającym z regulacji i wytycznych stosowanych na jakiejkolwiek giełdzie papierów wartościowych, na których mogą być notowane akcje Usługodawcy, pod warunkiem, że ujawnione zostaną Informacje Poufne wyłącznie w niezbędnym zakresie, a Strona ujawniająca takie informacje powiadomi drugą Stronę o takim ujawnieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni.

16. Reklamacje

 • 16.1 Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przypadku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Systemu.
 • 16.2 Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wiadomości e-mail lub wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej Usługodawcy. Reklamację należy wysłać na adresy wskazane punkcie 18 Regulaminu.
 • 16.3 Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Usługobiorcy, adres e-mail, który stanowi login Usługobiorcy w Systemie, dokładny opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz adres pocztowy Usługobiorcy.
 • 16.4 Jeżeli informacje, które poda Usługobiorca nie będą wystarczające lub będą wymagały uzupełnienia lub uszczegółowienia, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację Usługobiorcy o ich uzupełnienie lub uszczegółowienie, z tym zastrzeżeniem, że za moment skutecznego złożenia reklamacji uznaje się datę otrzymania przez Usługodawcę uzupełnienia lub uszczegółowienia w zakresie koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
 • 16.5 Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, po czym niezwłocznie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia.
 • 16.6 Wszelkie inne pytania oraz uwagi należy kierować na adres e-mail Usługodawcy wskazany w punkcie 18 Regulaminu lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Usługodawcy.

17. Usługodawca, prawo właściwe oraz jurysdykcja

 • 17.1 W zależności od siedziby lub miejsca zamieszkania Usługobiorcy, Usługodawcę, prawo właściwe oraz jurysdykcję ustala się zgodnie z poniższą tabelą:
Siedziba lub miejsce zamieszkania Usługobiorcy Nazwa Usługodawcy Prawo właściwe Jurysdykcja
Unia Europejska i wszystkie inne kraje poza Australią i Nową Zelandią Perfect Gym Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540912, NIP: 9512387811, REGON: 360716544, o kapitale zakładowym 100.000 zł w całości wniesionym Prawo polskie Wszelkie spory wynikające z Umowy lub pozostające w związku z nią będą rozstrzygane ostatecznie na podstawie Regulaminu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania, przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. Miejscem postępowania arbitrażowego będzie Warszawa. Językiem postępowania będzie: (i) język polski w przypadku, gdy Usługobiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, (ii) język angielski w przypadku, gdy Usługobiorca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską.

18. Dane kontaktowe Usługodawcy

Nazwa Usługodawcy Adres pocztowy Adres e-mail Numer telefonu
Perfect Gym Solutions S.A.  ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa contact@perfectgym.com (+48) 221 001 536

19. Postanowienia końcowe

 • 19.1 Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.perfectgym.com/terms, a także jest udostępniana za pośrednictwem Systemu.
 • 19.2 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianie Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony przez Usługodawcę nie później niż 7 dni przed wejściem w życie Regulaminu zawierającego zmianę. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeśli nie wypowiedział on Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.
 • 19.3 W razie sprzeczności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.