Perfect Gym System

Warunki świadczenia Usług Profesjonalnych

Niniejsze warunki świadczenia usług („Warunki”) określają zakres oraz warunki świadczenia Usług Profesjonalnych (zdefiniowanych niżej) przez Perfect Gym Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000540912, NIP: 9512387811, („Perfect Gym” lub „My”) na rzecz każdej osoby (podmiotu) prowadzącego działalność gospodarczą w branży fitness, która planuje zawrzeć lub zawarła z Perfect Gym umowę w przedmiocie świadczenia Usług Profesjonalnych (dalej jako „Klient”).

W dalszej części Warunków Perfect Gym i Klient będą zwani łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”.

1. Definicje

1.1 Poniżej zostały wskazane znaczenia następujących pojęć:

a) „Administrator Danych” oznacza podmiot, który określa cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych.

b) „Administrator Systemu” oznacza osobę powołaną przez Ciebie do kontaktów z Perfect Gym, której przysługują określone w Warunkach uprawnienia i obowiązki związane z Usługami Profesjonalnymi.

c) „Akceptacja” oznacza potwierdzenie należytego wykonania Usług Profesjonalnych przez Perfect Gym w zakresie wynikającym z Umowy.

d) „Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; dająca się zidentyfikować osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

e) „Definicja Ukończenia” oznacza kryteria pozwalające na weryfikację Usług Profesjonalnych przez Klienta i dokonanie Akceptacji, ustalane w ramach usług Onboardingu, lub usług analitycznych albo w ramach Oferty.

f) „Dzień roboczy” oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem weekendów i dni ustawowo wolnych od pracy w miejscu świadczenia Usług Profesjonalnych, chyba że określono inaczej w Ofercie.

g) „Informacje Poufne” oznaczają dane i informacje pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem Umowy, a także wszelkie inne informacje finansowe, handlowe, techniczne lub organizacyjne. Przez Informacje Poufne rozumie się jakiekolwiek materiały, wyrażone za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w pliku cyfrowym, urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny sposób.

h) „Kamień Milowy” oznacza wynikający z Umowy termin realizacji określonej części Usług Profesjonalnych.

i) „Oferta” oznacza przygotowany przez Perfect Gym dokument (lub dokumenty, w tym załączniki do Oferty) określający co najmniej zakres, terminy i warunki komercyjne realizacji Usług Profesjonalnych dla Klienta – którego (których) przyjęcie (akceptacja) przez Klienta prowadzi do zawarcia Umowy.

j) „Inicjalne wsparcie wdrożeniowe (tzw. Onboarding)” oznacza rodzaj Usług Profesjonalnych, w ramach których Klient po raz pierwszy uzyskał dostęp do Usługi Online i udziela mu się dodatkowych konsultacji oraz prowadzi szkolenia z jej wykorzystania.

k) „Podpis Elektroniczny” oznacza wskazany przez Perfect Gym środek techniczny służący do zatwierdzenia złożenia określonych w Warunkach oświadczeń i potwierdzenia ich autentyczności.

l) „Premier Success Plan” lub „PSP” oznacza rodzaj Usług Profesjonalnych świadczonych w modelu subskrypcyjnym, w ramach których tradycyjne wsparcie techniczne dla Usług Online zostaje przekształcone w spersonalizowane usługi, zasoby i wskazówki ekspertów mające na celu pomoc w osiągnięciu celów związanych z wdrożeniem Usług Online. PSP zapewnia bezpośredni dostęp do Naszych ekspertów, którzy pomagają w codziennych wyzwaniach, zadaniach konfiguracyjnych i szkoleniach.

m) „Siła Wyższa” oznacza okoliczności opisane w pkt 17.1 poniżej.

n) „Start Produkcyjny” oznacza produkcyjne uruchomienie Usług Online oraz rozwiązań dostarczonych w ramach Usług Profesjonalnych.

o) „Umowa” oznacza umowę o świadczenie Usług Profesjonalnych zawartą pomiędzy Stronami, której treść określają niniejsze Warunki oraz zaakceptowana przez Klienta Oferta.

p) „Usługa HyperCare” oznacza rodzaj Usług Profesjonalnych świadczonych w czasie Onboardingu, których Klient jest równolegle obsługiwany przez konsultantów wdrożeniowych jak i konsultantów asysty technicznej. Usługa rozpoczyna się po Starcie Produkcyjnym i trwa dwa tygodnie. W ramach usługi konsultanci wspierają Klienta w operacyjnym korzystaniu z systemu.

q) „Usługi Online” oznaczają usługi Perfect Gym polegające na udostępnieniu w formule as a Service rozwiązań informatycznych Perfect Gym, których warunki są określone na stronie pod adresem: https://www.perfectgym.com/pl/terms.

r) „Usługi Profesjonalne” oznaczają usługi świadczone i wykonywane przez Perfect Gym na rzecz Klienta na podstawie Umowy, na zasadach wynikających z Warunków, służące przygotowaniu lub optymalizacji korzystania z Usług Online; obejmujące usługi wskazane w pkt 2.1 poniżej.

s) „Zmiana” oznacza porozumienie Stron w trakcie realizacji Usług lub Usług Online prowadzące do zmiany zakresu dotychczas świadczonych Usług Profesjonalnych lub zmiany w zakresie świadczonych Usług Online (która wymaga przeprowadzenia prac w ramach Usług Profesjonalnych).

t) „Zespół” oznacza pracowników i osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne (w tym osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą) oddelegowane przez Stronę do prac związanych z realizacją Usług Profesjonalnych.

1.2 Jeśli wskazane wyżej pojęcia są stosowane w Ofercie, mają one wskazane wyżej znaczenie – chyba że zostały odrębnie zdefiniowane w wymienionych wyżej dokumentach (w tym ich załącznikach).

2 Wprowadzenie, struktura i zawarcie umowy

2.1 Jako Perfect Gym, w celu umożliwienia Klientowi jak najwygodniejszego i najbardziej efektywnego korzystania z Usług Online, świadczymy na rzecz Klientów Usługi Profesjonalne obejmujące:

 • a) prace analityczne i design;
 • b) analizę wykonalności;
 • c) inicjalne wsparcie wdrożeniowe (tzw. Onboarding);
 • d) usługi wdrożeniowe (w tym odpowiednie prace konfiguracyjne i parametryzacyjne), integracyjne i instalacyjne;
 • e) dostawę i instalację sprzętu (peryferii) – w wybranych państwach (i wybranych producentów);
 • f) prowadzenie migracji;
 • g) szkolenia;
 • h) Usługę HyperCare;
 • i) Premier Success Plan (PSP);
 • j) przygotowanie dedykowanych funkcjonalności.

2.2 Będziemy świadczyć dla Ciebie Usługi Profesjonalne w zakresie wynikającym z zaakceptowanej przez Ciebie Oferty.

2.3 W celu zapytania Perfect Gym o możliwość świadczenia Usług Profesjonalnych możesz skontaktować się ze swoim opiekunem lub działem wsparcia, dostępnym https://kb.perfectgym.com/pl/article/kontakt-z-zespolem-wsparcia-perfect-gym. (jeśli już korzystasz z naszych usług lub jesteś naszym byłym klientem). Niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 10 Dni Roboczych, opiekun lub inny członek naszego Zespołu skontaktuje się z Tobą mailowo lub telefonicznie w celu uzyskania szczegółowych informacji o zakresie potrzebnych Ci Usług Profesjonalnych. Następnie, na wskazany adres mailowy otrzymasz Ofertę wskazującą zakres Usług Profesjonalnych, należne w zamian za nie wynagrodzenie oraz odpowiednie terminy realizacji. Jeśli zaakceptujesz Ofertę, dojdzie pomiędzy Stronami do zawarcia Umowy: poprzez uzupełnienie Oferty o Twoje dane kontaktowe i rozliczeniowe oraz podpisanie przez Ciebie uzupełnionego dokumentu Oferty przy użyciu Elektronicznego Podpisu. Możesz otrzymać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące proponowanych warunków współpracy lub wnioskować o ich zmianę kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail, z którego otrzymywałeś od nas korespondencję. Każdorazowo, w wyniku negocjacji, Perfect Gym może aktualizować Ofertę. Po takiej aktualizacji wcześniejsze Oferty tracą ważność.

2.4 Zgodnie z postanowieniem powyżej, pierwsza Oferta, która inicjuje zawarcie Umowy, powinna mieć postać odrębnego dokumentu. Kolejne Oferty, już po zawiązaniu Umowy, mogą być składane i akceptowane poprzez wiadomości e-mail.

2.5 Umowa zostaje uznana za zawartą z chwilą podpisania przez Ciebie dokumentu Oferty przy użyciu Elektronicznego Podpisu.

2.6 Alternatywnie, Umowa o świadczenie Usług Profesjonalnych może zostać zawarta w ramach zamówienia na Usługi Online, zgodnie z zasadami wskazanymi w warunkach świadczenia Usług Online dostępnymi pod adresem: https://www.perfectgym.com/pl/terms.

2.7 W wyjątkowych przypadkach możesz zawnioskować do Nas (pisząc na adres e-mail: sales@perfectgym.com) o zawarcie Umowy używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego (i wysyłając tak podpisane dokumenty pocztą elektroniczną) lub tradycyjnie, w formie pisemnej (przesyłając dokumenty przez kuriera).

2.8 Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego umocowania osobie (lub osobom) zawierającej (zawierającym) w Twoim imieniu Umowę. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody po Twojej stronie mogące powstać z powodu braku umocowania do podpisania Umowy przez Twoich przedstawicieli.

2.9 Na prośbę Perfect Gym, osoba podpisująca Umowę za pomocą Elektronicznego Podpisu w Twoim imieniu, wykaże umocowanie z Twojej organizacji do zawarcia Umowy – przesyłając na adres mailowy Perfect Gym odpowiedni dokument wskazujący umocowanie (np. wyciąg z KRS, pełnomocnictwo lub uchwałę odpowiednich organów spółki).

2.10 Na Umowę każdorazowo składa się zaakceptowana przez Ciebie Oferta oraz Warunki. W jej zakres mogą wchodzić także wszelkie załączniki, w szczególności załączniki techniczne dotyczące Usług Profesjonalnych.

2.11 Warunki stanowią integralną część Umowy – określają sposób świadczenia Usług Profesjonalnych – chyba że Oferta wprost wyłącza stosowanie określonej części Warunków. W razie wątpliwości, w przypadku rozbieżności treści Warunków i Oferty, stosuje się postanowienia Oferty.

2.12 Niniejsze Warunki dotyczą jedynie Usług Profesjonalnych. Ani one, ani Umowa, jako całość, nie mają wpływu i w żadnym zakresie nie regulują kwestii Usług Online, nawet jeśli dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie Usług Profesjonalnych Usług Online w jednym dokumencie, zgodnie z pkt 2.6 powyżej.

2.13 Zawierając Umowę zapewniasz, że:

 • a) będziesz przestrzegać Warunków (oprócz ich ewentualnie wyłączonej w Ofercie części);
 • b) wskazane w zaakceptowanej przez Ciebie Ofercie lub innych dokumentach umownych informacje są prawdziwe.

2.14 W przypadku dokonania przez Ciebie zmiany danych podanych w Umowie (tj. w dokumencie zaakceptowanej Oferty), w szczególności danych dot. korespondencji lub danych rozliczeniowych, jesteś zobowiązany poinformować nas o tych zmianach niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty dokonania takich zmian, wysyłając wiadomość e-mail zawierającą zmienione dane na nasz adres e-mail wskazany w punkcie 7.1 poniżej. Dalsze zmiany danych podlegają tej samej procedurze. Brak poinformowania o zmianie danych obciąża Klienta – w szczególności będziemy uważać wszelką korespondencję i udzielone informacje za skutecznie doręczone.

2.15 Strony mogą dokonać Zmiany w każdej chwili w trakcie trwania Umowy. Zmiana zostaje ustalona po zaakceptowaniu przez Ciebie Oferty (oznaczonej jako aneks lub „Zmiana”). Postanowienia pkt 2.4-2.8 powyżej stosuje się odpowiednio.

2.16 Oferta może wskazywać, że zakres, terminy i wynagrodzenie za świadczenie poszczególnych Usług Profesjonalnych będą ustalane na bieżąco w trakcie trwania Umowy – na podstawie szczegółowych zamówień. Do składania zamówień po stronie Klienta i ich akceptacji po stronie Perfect Gym będą uprawnione osoby uprawnione do reprezentacji Strony lub osoby wskazane w tym celu w Ofercie. Zamówienia mogą być składane drogą wiadomości e-mail.

3. Czas trwania umowy

3.1 Umowa zostaje zawarta na czas wskazany w Ofercie. Gdyby Oferta nie wskazywała czasu, na jaki zostaje zawarta Umowa, zostaje ona zawarta na czas nieoznaczony.

3.2 W przypadku wyczerpania zakresu Umowy w trakcie jej trwania (tj. wykonania prac w ramach Usług Profesjonalnych, wynikających z Oferty) będzie dochodzić do rozwiązania Umowy z chwilą potwierdzenia przez Strony kompletności wykonania prac.

3.3 Strony są uprawnione do wypowiedzenia Umowy zgodnie z postanowieniami wskazanymi w pkt 14 Warunków.

3.4 W przypadku, gdyby Usługi nie zostały ukończone przed upływem terminu, na jaki została zawarta Umowa, Strony mogą przedłużyć okres jej trwania za pomocą odpowiedniego aneksu.

4. Usługi profesjonalne – postanowienia ogólne

4.1 Zakres świadczonych Usług Profesjonalnych wynika z Oferty, w celu ich jak najlepszego dopasowania do Twoich potrzeb.

4.2 Będziemy dla Ciebie realizować wynikające z Umowy Usługi Profesjonalne z należytą starannością, uwzględniającą zawodowy charakter naszej działalności, a także w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.3 Usługi Profesjonalne będą świadczone niezwłocznie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty wynagrodzenia (lub jego części ustalonej w ramach Umowy), chyba że wspólnie postanowimy inaczej w Ofercie.

4.4 Oferta wskazuje terminy realizacji poszczególnych Usług Profesjonalnych, co do których dotrzymania dołożymy wszelkich starań (chyba że Strony postanowią inaczej). Oferta może wskazywać także:

 • a) szczegółowy harmonogram realizacji Usług Profesjonalnych; lub
 • b) Kamienie Milowe.

4.5 Jeśli wynika to z Oferty, zakres i terminy realizacji określonych Usług Profesjonalnych mogą zostać ustalone wspólnie przez Strony już po zawarciu Umowy (to samo dotyczy wysokości wynagrodzenia za takie prace) – zwłaszcza jeśli w ramach Umowy zamówiłeś usługi analityczne lub designerskie. W takim przypadku dokumenty przygotowane przez Perfect Gym będą stanowić podstawowe wytyczne co do zakresu i sposobu świadczenia dalszych Usług Profesjonalnych.

4.6 Dołożymy wszelkich starań, aby oddelegowany przez nas do realizacji Usług Profesjonalnych Zespół był w pełni wykwalifikowany i odpowiednio doświadczony.

4.7 Jeśli z Oferty nie wynika inaczej, członkowie naszego Zespołu będą pracować po 8 godzin w Dni Robocze, w przedziale godzinowym 8.00-17.00 czasu polskiego.

4.8 W zależności od bieżących ustaleń Stron, możemy kierować się Twoimi wytycznymi i wskazówkami w trakcie realizacji Usług, jednak nie będziemy wówczas odpowiadać za jakiekolwiek wady lub opóźnienia prac wynikające z udzielonych przez Ciebie wskazówek lub wytycznych.

4.9 Nasz Zespół będzie świadczył Usługi w lokalizacjach wynikających z Oferty i bieżących ustaleń Stron. W razie braku takich ustaleń lub założeń Oferty, praca będzie odbywać się zdalnie.

4.10 Jesteśmy uprawnieni posługiwać się podwykonawcami przy wykonywaniu Usług Profesjonalnych. Ponosimy odpowiedzialność za ich działania i zaniechania jak za własne działania i zaniechania.

4.11 Pomiędzy Klientem i członkami Zespołu Perfect Gym (lub naszymi podwykonawcami) nie dochodzi w żadnym wypadku do nawiązania stosunku pracy lub równoważnego stosunku cywilnoprawnego.

4.12 W trakcie realizacji Usług Profesjonalnych Klient jest zobowiązany na bieżąco współpracować z nami, w tym aktywnie uczestniczyć we wszelkich spotkaniach i konsultacjach, dostarczać niezbędne materiały oraz udostępnić potrzebnych członków swojego Zespołu. Klient zapewni także potrzebny dostęp do swojej infrastruktury teleinformatycznej oraz ustalone przez Strony programy komputerowe umożliwiające zdalny dostęp i komunikację na odległość. Opóźnienie w dostarczeniu takich materiałów lub udostępnieniu członków Zespołu może skutkować konsekwencjami opisanymi w pkt 6.4 i 6.5 poniżej.

4.13 W przypadku świadczenia Usług Profesjonalnych w Twoich lokalizacjach będziemy przestrzegać przedstawionych przez Ciebie (z rozsądnym wyprzedzeniem) zasad i wytycznych. Jesteś zobowiązany w takich sytuacjach przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa wynikających z przepisów powszechnie obwiązującego prawa i umożliwić członkom naszego Zespołu bezpieczną i higieniczną pracę.

4.14 Każda ze Stron niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o wszelkich okolicznościach, które mogą istotnie wpłynąć na wykonywanie Usług Profesjonalnych, w tym na wydłużenie czasu ich realizacji.

5. Świadczenie usług profesjonalnych

[Usługi analityczne i projektowe]

5.1 W ramach usług analitycznych lub design możemy:

 • a) przeprowadzić dla Ciebie odpowiednie warsztaty;
 • b) dokonać analizy odpowiedniej dokumentacji i infrastruktury IT oraz systemów informatycznych, którymi dysponujesz;
 • c) przygotować dokumentację wyznaczającą zakres, terminy, sposób realizacji innych Usług Profesjonalnych oraz wycenę (w ramach tej samej Umowy lub dla potrzeb przyszłych Umów)

- w zakresie wynikającym z Oferty.

5.2 Jeśli z Oferty wynika, że w ramach usług analitycznych zostanie opracowana specyfikacja wyznaczająca zakres dalszych Usług Profesjonalnych (np. wdrożeniowych lub migracyjnych), to taka specyfikacja będzie podstawowym dokumentem merytorycznym dotyczącym tych Usług Profesjonalnych.

[Analiza wykonalności technicznej]

5.3 Jeśli Oferta tak wskazuje, w ramach Usług Profesjonalnych przeprowadzimy dla Ciebie analizę wykonalności (w tym analizę zapotrzebowania na sprzęt lub niezbędne licencje) lub kupimy na Twoją rzecz i dostarczymy odpowiedni sprzęt.

5.4 W ramach analizy wykonalności przygotujemy specyfikację sprzętu (w szczególności urządzeń kontroli wejść oraz urządzeń peryferyjnych) potrzebnych dla prawidłowego funkcjonowania Usług Online. Jeśli zostało to uwzględnione w Umowie, wymiarowanie może też objąć potrzeby związane z realizacją odpowiednich migracji i integracji.

5.5 Perfect Gym dołoży wszelkich starań, aby przeprowadzić wymiarowanie w taki sposób, że zakup sprawnego sprzętu zgodnie z przygotowaną przez nas specyfikacją powinien zapewniać spełnienie potrzeb opisanych w postanowieniu poprzedzającym co najmniej przez okres 12 miesięcy od dnia dostarczenia specyfikacji.

5.6 Jeśli wynika tak z Umowy, dokonamy zakupu, a następnie dostarczymy i zainstalujemy dla Ciebie sprzęt w zakresie wynikającym z przygotowanej specyfikacji. Własność zakupionego przez nas sprzętu zostanie na Ciebie przeniesiona z chwilą dostarczenia sprzętu do Twojej lokalizacji.

5.7 Przekażemy Ci wszelkie instrukcje, gwarancje, dokumenty i zapewnienia producentów lub sprzedawców związane z dostarczanym sprzętem.

5.8 Perfect Gym nie odpowiada za prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu i nie udziela na jego działanie lub trwałość żadnej gwarancji. Klient akceptuje, że w razie jakichkolwiek usterek sprzętu, powinien kierować swoje ewentualne roszczenia do producentów lub sprzedawców wynikających z dokumentów przekazanych przez Perfect Gym.

5.9 Udzielamy Ci na okres 12 miesięcy od dnia zainstalowania przez nas sprzętu gwarancji na działanie zrealizowanej instalacji (co nie obejmuje nieprawidłowości działania sprzętu wynikających z innych przyczyn, niż wady instalacji) – w zakresie ustalonym przez Strony lub wynikającym z Dokumentacji.

[Usługi wdrożeniowe]

5.10 Świadcząc na Twoją rzecz usługi wdrożeniowe, w ramach Usług Profesjonalnych, w zakresie wynikającym z Oferty (lub z dokumentacji przygotowanej w ramach analizy), możemy:

 • a) dokonać instalacji odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego dostęp do Usług Online lub wspierającego ich działanie;
 • b) dokonać instalacji oprogramowania na odpowiednich urządzeniach peryferyjnych i przeprowadzić ich integrację z Usługami Online;
 • c) odpowiednio skonfigurować i sparametryzować dla Twoich potrzeb działanie zainstalowanego oprogramowania oraz Usług Online;
 • d) przetestować działanie sprzętu i Usług Online;
 • e) dokonać produkcyjnego uruchomienia całości zainstalowanego oprogramowania i Usług Online.

5.11 Usługi Profesjonalne mogą także obejmować asystę przy realizacji Startu Produkcyjnego. Za jego przeprowadzenie każdorazowo jednak odpowiada Klient.

5.12 W przypadku potrzeby udostępnienia Tobie jakichkolwiek środowisk IT na potrzeby wdrożenia, współpracę w tym zakresie regulować będzie umowa dotycząca Usług Online.

[Onboarding]

5.13 W ramach świadczonych na Twoją rzecz Usług Profesjonalnych, jeśli korzystasz z nich po raz pierwszy i wynika tak z Oferty, możemy przeprowadzić Onboarding.

5.14 Celem Onboardingu jest wsparcie w instalacji i wdrożeniu podstawowego sprzętu oraz konfiguracja oprogramowania, mających służyć korzystaniu przez Ciebie z Usług Online, a także przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej działania Usług Online i posługiwania się ich funkcjonalnościami.

5.15 Prowadząc Onboarding, już po dokonaniu przez Ciebie Startu Produkcyjnego, będziemy Ci służyć wzmożonym wsparciem konsultacyjnym w ramach Usługi HyperCare – w celu usunięcia problemów napotykanych przy korzystaniu z Usług Online.

5.16 Szczegółowy zakres naszych prac w ramach Onboardingu wynika z Oferty.

[Premier Success Plan]

5.17 W ramach Usług Profesjonalnych możemy zaoferować Ci pakiet Premier Success Plan.

5.18 W ramach Usług Profesjonalnych możemy zaoferować Ci pakiet Premier Success Plan.

5.19 Zakres naszych działań w ramach PSP będzie wynikał z wybranego przez Ciebie pakietu, który możemy Ci przedstawić w ramach Oferty. Każdy z tych pakietów wiąże się także z określoną wysokością należnego Nam wynagrodzenia.

5.20 W ramach PSP otrzymasz dostęp do materiałów wynikających z Oferty.

5.21 W ramach PSP powołamy do kontaktu z Tobą dedykowanego PSP customer managera. PSP customer manager będzie Twoim opiekunem w ramach PSP i pojedynczym punktem kontaktowym (chyba, że ustalimy inaczej). Możemy ustalić ewentualnie także powołanie innych ról po Naszej lub Twojej stronie dla usprawnienia świadczenia PSP.

5.22 Jeśli Oferta nie stanowi inaczej, możesz wykupić dostęp do PSP na okres 6 miesięcy, rozpoczynający się od dnia pierwszego kontaktu z PSP customer managerem.

[Integracje]

5.23 W ramach Usług Profesjonalnych możemy przygotować dla Ciebie integracje, których przeprowadzenie jest uzasadnione ze względu na świadczenie Usług Online.

5.24 Zakres i sposób przeprowadzenia integracji oprogramowania Klienta z oprogramowaniem Perfect Gym jest zależny od rodzaju oprogramowania, jakie Klient chce zintegrować. Szczegóły w tym zakresie opisuje Oferta lub inne ewentualne dokumenty składające się na Umowę. W pewnych wypadkach, zwłaszcza potrzeby dokonania integracji z dedykowanym systemem Klienta, przeprowadzenie integracji będzie musiało być poprzedzone realizacją odpowiednich usług analitycznych.

5.25 Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za przygotowanie integracji po stronie systemów informatycznych, z których korzystasz i które mają być zintegrowane z naszymi rozwiązaniami. Poniesiesz w związku z tym także wszystkie koniecznie koszty.

5.26 Klient jest zobowiązany dostarczyć Perfect Gym potrzebną dokumentację i inne informacje dla celów przeprowadzenia integracji.

5.27 Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy integracji, które mogą wynikać z przyczyn leżących po stronie rozwiązań, których producentem nie jest Perfect Gym.

5.28 W żadnym wypadku Perfect Gym nie odpowiada za opóźnienia w integracji wynikające z działań lub zaniechań Klienta lub osób trzecich działających na jego rzecz.

5.29 Integracje mogą wymagać posiadania przez Ciebie odpowiednich subskrypcji lub licencji. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za ich nabycie i utrzymywanie na właściwym poziomie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu Usług lub opóźnienia związane z Usługami Profesjonalnymi wynikające z problemów związanymi z subskrypcjami lub licencjami po Twojej stronie.

[Migracje]

5.30 W ramach Usług Profesjonalnych możemy przeprowadzić dla Ciebie odpowiednie migracje.

5.31 Zakres i sposób przeprowadzenia migracji do rozwiązań Perfect Gym jest zależny od rodzaju zawartości podlegającej migracji. Szczegóły w tym zakresie opisuje Oferta lub inne dokumenty składające się ewentualnie na Ofertę. W pewnych wypadkach przeprowadzenie migracji będzie wymagało uprzednio realizacji odpowiednich usług analitycznych.

5.32 Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za przygotowanie zawartości do migracji, w szczególności za przygotowanie danych (w tym ich selekcję i ustrukturyzowanie). Przy czym, w zależności od zakresu świadczonych Usług, możemy wspierać Cię w tym procesie. Jesteś także wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zabezpieczenia migrowanych danych, w tym ich szyfrowanie lub anonimizowanie.

5.33 Jako Klient ponosisz wszelkie koszty przygotowania właściwej zawartości (w szczególności danych) do migracji.

5.34 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy naszych rozwiązań lub błędy w zakresie danych wynikające z nienależytego przygotowania zawartości podlegającej migracji. Zobowiązujesz się także uwolnić nas od wszelkich kar lub roszczeń wobec nas, które mogą wynikać z dostępu do danych albo z posługiwania się nimi dla celów migracji, jeśli dostęp ten został nam nieprawidłowo udzielony.

5.35 Przewidujemy następujące szczegółowe warunki prowadzenia migracji:

 • a) Klient odpowiada za zapewnienie danych wejściowych do migracji i wykonanie ich czyszczenia;
 • b) mapowania pomiędzy kontraktami i planami płatności zostaną dostarczone do Perfect Gym;
 • c) obecnie dostępne w sprzedaży plany płatności zostaną poddane czyszczeniu, skonfigurowane bezpośrednio przez Klienta na docelowym środowisku, a ich liczba zostanie maksymalnie ograniczona (tj. nie więcej niż 10).
 • d) Klient zapewni odpowiednie wsparcie biznesowe i analityczne do wykonania technicznych mapowań danych między systemami;
 • e) dodatkowa konfiguracja do bieżącego działania (promocje, zamrożenia, rabaty, itp.) zostanie nałożona już po migracji przez Administratora Systemu (lub innego uzgodnionego dedykowanego administratora systemu ze strony Klienta);
 • f) historyczne plany płatności (takie, które nie są już sprzedawane) będą odwzorowane w nowym systemie tylko jako referencja techniczna, ale bez logiki biznesowej (np. reguł naliczania opłat, promocji kontraktowych), która kiedyś stała za takim planem;
 • g) migracji do systemu będą podlegać wymagane do działania Usługi Online dane dotyczące aktywnego klubowicza na dzień migracji oraz dane dotyczące nieaktywnego klienta na dzień przypadający na 3 lata wstecz od dnia migracji. Okres 3 lat jest możliwy do wydłużenia po uzgodnieniu, ale decyzja może wymagać dodatkowej analizy wykonalności, a realizacja wydłużenia może nieść za sobą dodatkowe opłaty;
 • h) pliki (np. skany dokumentów i/lub zdjęcia) będą dostarczone w osobnej bazie (by nie zwiększać czasu kopiowania danych właściwych). Pliki mogą być migrowane równolegle lub domigrowane później i jako takie nie będą na ścieżce krytycznej akceptacji migracji;
 • i) całkowity rozmiar danych do migracji (backup SQL wyczyszczony z niepotrzebnych obiektów) nie powinien być większy niż 10 GB, inaczej może wpłynąć negatywnie na czas migracji i wymiarowanie infrastruktury wymaganej do jej wykonania;
 • j) klub(y) pilotowy(e) (jeśli występuje) w warstwie danych wejściowych do migracji zostaną wyizolowane przez Klienta od innych klubów, żeby nie było potrzeby migrowania delty obiektów między klubem(ami) pilotowym, a klubami właściwymi;
 • k) dopuszczalny poziom błędów w migracji to 3%.

5.36 Klient, po wykonaniu migracji dokona weryfikacji danych i przejmuje pełną odpowiedzialność za jakość i kompletność danych.

[Szkolenia]

5.37 Materiały szkoleniowe dostępne są na stronie https://kb.perfectgym.com.

5.38 Zakres tematyczny szkoleń, ich liczba i terminy wynikają z Oferty lub z dokumentacji przygotowanej w ramach analizy.

5.39 Szkolenia będą realizowane zdalnie, chyba że w Umowie ustalono, że odbędą się one w konkretnej fizycznej lokalizacji. Jeśli szkolenia mają odbywać się w lokalizacji Klienta, Klient zapewni do tego celu odpowiednie pomieszczenia oraz sprzęt komputerowy i oprogramowanie ustalone przez Strony.

5.40 Szkolenia zostaną przeprowadzone dla uczestników w liczbie ustalonej przez Strony.

5.41 Jeśli nie postanowimy wspólnie inaczej szkolenia prowadzone są dla administratorów systemu. Celem szkoleń będzie wytrenowanie ustalonych przez nas osób w konfiguracji, korzystaniu i zarządzaniu Usługami Online, sprzętem lub innymi wynikającymi z Umowy elementami. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny za dobór właściwych osób, które w potrzebnym zakresie będą następnie w stanie przekazać zdobytą wiedzę w Twojej organizacji.

5.42 Za dostępność szkolonych osób i przygotowanie infrastruktury potrzebnej do szkoleń odpowiada Klient.

5.43 W celu realizacji szkoleń dołożymy starań, aby zapewnić wykładowców posiadających należyte doświadczenie szkoleniowe i odpowiednią wiedzę merytoryczną w zakresie objętym przedmiotem szkolenia.

[Dedykowane modyfikacje]

5.44 Jeśli będzie tak wynikać z Oferty, możemy przygotować dla Ciebie modyfikacje funkcjonalności Usług Online (dedykowane funkcjonalności). Takie prace zostają poprzedzone usługami analitycznymi lub projektowymi, jeśli nie postanowiliśmy wspólnie inaczej. Będą one służyć określeniu kosztów, zakresu i terminów wykonania dedykowanych funkcjonalności.

5.45 Dołożymy wszelkich starań, aby dodatkowe lub zmienione funkcjonalności dostarczone zgodnie z postanowieniem poprzedzającym nie wpłynęły negatywnie na działanie Usług Online wynikające z właściwych dla nich warunków.

5.46 Nie odpowiadamy za przydatność biznesową ani użyteczność jakichkolwiek dedykowanych funkcjonalności dostarczonych w ramach Usług Profesjonalnych

6. Obowiązki klienta

6.1 Jako Klient korzystający z Usług Profesjonalnych jesteś zobowiązany:

 • a) zapewnić udział w projekcie Administratora Systemu oraz ewentualną inną osobę koordynującą po swojej stronie zadania wynikające z korzystania z Usług Profesjonalnych;
 • b) zapewnić w odpowiednim czasie dostęp do swoich pomieszczeń i danych, a także do odpowiedniej przestrzeni biurowej lub użytkowej oraz do potrzebnych narzędzi (jak infrastruktura IT czy sieć Internet) w zakresie potrzebnym Perfect Gym do świadczenia Usług Profesjonalnych – w zakresie w jakim Usługi Profesjonalne będą realizowane w Twoich lokalizacjach;
 • c) terminowo udzielać informacji, o które możemy zawnioskować, zapewniając, że te informacje są rzetelne i kompletne;
 • d) terminowo wykonywać wszelkie działania określone w ramach Umowy lub ustalone między Stronami w trybie roboczym. Obejmują one na przykład: testy akceptacyjne przed Startem Produkcyjnym, komunikacja z pracownikami i klubowiczami, szkolenia użytkowników;
 • e) oddelegować do współpracy z nami odpowiednio wykwalifikowany, dostępny i responsywny Zespół.
 • f) zapewnić wsparcie firm trzecich potrzebnych do świadczenia usług (np. dostawca danych migracyjnych, dostawca usług płatności).

6.2 Jako Klient jesteś wyłącznie odpowiedzialny za udostępnienie i utrzymywanie infrastruktury IT (w tym sprzętu peryferyjnego), w ramach której mają być realizowane Usługi Profesjonalne (z zastrzeżeniem postanowień dot. usług wymiarowania i dostarczenia sprzętu), a także odpowiedniego łącza z siecią Internet.

6.3 Perfect Gym nie odpowiada za to, jak używasz Usług i Usług Online, ani za ich przydatność biznesową. Perfect Gym nie ponosi także jakiejkolwiek odpowiedzialności za możliwe negatywne konsekwencje Twoich decyzji biznesowych.

6.4 Jeżeli wykonanie przez nas Usług Profesjonalnych jest uniemożliwione lub opóźnione w wyniku jakichkolwiek działań lub zaniechań Klienta (w tym działających dla niego osób trzecich, jak inni dostawcy lub poddostawcy), Klient zapłaci na żądanie Perfect Gym wszelkie uzasadnione koszty, opłaty lub równowartość strat poniesionych w wyniku takiego działania lub zaniechania, a wszelkie terminy (lub Kamienie Milowe) zostaną uznane za dotrzymane przez Perfect Gym. Jeśli w czasie, w którym wykonywanie przez Perfect Gym Usług Profesjonalnych było uniemożliwione lub utrudnione w wyniku jakichkolwiek działań lub zaniechań Klienta, Umowa wygasła, Klient jest zobowiązany wypłacić Perfect Gym umówione wynagrodzenie i nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie o wykonanie prac, które miały zostać przeprowadzone w trakcie trwania Umowy.

6.5 W przypadku, gdyby w wyniku opóźnień po Twojej stronie opisanych w postanowieniu poprzedzającym:

 • a) doszło do upływu terminu trwania Umowy, a prace w jej ramach nie zostały wykonane, nie będziesz podnosił przeciwko nam żadnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W przypadku zapłaty wynagrodzenia w części obejmującej prace niewykonane w wyniku takiego opóźnienia, nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu wynagrodzenia za niewykonaną część prac;
 • b) przerwa w świadczeniu Usług Profesjonalnych wyniosła więcej niż 10 Dni Roboczych, w celu wznowienia prac możesz zostać przez Nas zobowiązany do uiszczenia opłaty wznowieniowej, w wysokości 10% wartości Umowy (netto) za każdy rozpoczęty miesiąc przerwy, a ponadto nie będziemy zobowiązani do podjęcia przerwanych prac wcześniej niż po upływie 10 Dni Roboczych od dnia usunięcia przez Ciebie przeszkód w realizacji Usług Profesjonalnych. Harmonogram Usług Profesjonalnych zostanie w takim przypadku zdefiniowany przez nas wspólnie na nowo.

6.6 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub nieprawidłowości w wykonaniu Usług Profesjonalnych wynikające z braku terminowego lub rzetelnego współdziałania ze strony Klienta (w tym działających na jego rzecz osób trzecich).

6.7 W przypadku braku współdziałania ze strony Klienta, w szczególności nieuzyskiwania od niego (lub uzyskiwania z istotnymi opóźnieniami) potrzebnych dla świadczenia Usług Profesjonalnych informacji, mamy prawo zawiesić świadczenie Usług Profesjonalnych. Wówczas terminy realizacji poszczególnych czynności w ich ramach (w tym ewentualnych Kamieni Milowych) nie biegną. Może to spowodować także konsekwencje opisane w punktach 6.4 i 6.5.

6.8 Jesteś zobowiązany powołać Administratora Systemu (wskazując w podpisanym dokumencie Oferty jego imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Zmiana osoby pełniącej funkcję Administratora Systemu wymaga powiadomienia Nas za pomocą wiadomości e-mail i jest skuteczna od Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym zostało doręczone powiadomienie o zmianie.

6.9 Administrator Systemu jest dla Nas główną osobą kontaktową z Twojej strony, w szczególności w zakresie wiedzy technicznej.

6.10 Administrator Systemu musi dysponować dobrą wiedzą o Twoich procesach biznesowych i sposobie funkcjonowania systemów IT działających w Twoich lokalizacjach.

6.11 Administrator Systemu będzie:

 • a) pierwszą linią wsparcia dla członków Twojego Zespołu;
 • b) pierwszą linią wsparcia dla członków Twojego Zespołu;
 • c) uprawniony do dokonywania Akceptacji, chyba że Strony postanowią inaczej;
 • d) koordynował prace Twojego Zespołu, chyba że Strony postanowią inaczej.

7. Kontakt w trakcie realizacji usług, zarządzanie projektem

7.1 W bieżących sprawach projektowych możesz kontaktować się bezpośrednio z naszym Zespołem realizującym Usługi Profesjonalne lub kierować wiadomości na adres e-mail wskazany w zaakceptowanej Ofercie.

7.2 Do kontaktu z Perfect Gym będą uprawnieni: Administrator Systemu oraz członkowie Zespołu Klienta wskazani na liście osób uprawnionych do kontaktu, stanowiącej załącznik do pierwszej zaakceptowanej przez Ciebie (podpisanej) Oferty. Możesz dokonać zmiany osób widniejących na tej liście lub ich danych kontaktowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: onboard@perfectgym.com. Zmiana będzie skuteczna od chwili potwierdzenia przez Nas otrzymania tej wiadomości.

7.3 W przypadku sporu dotyczącego sposobu realizacji Usług Profesjonalnych lub rozliczeń możesz kierować na adres e-mail: billing@perfectgym.com – chyba że w Ofercie wskazano inny adres e-mail lub dedykowaną osobę do takiego kontaktu.

7.4 Jeśli wynika tak z Oferty, możemy oddelegować do kontaktu z Tobą kierownika projektu po stronie Perfect Gym.

7.5 W przypadku potrzeby zmiany Umowy w odniesieniu do zakresu, terminu, sposobu realizacji Usług Profesjonalnych lub należnego za nie wynagrodzenia, Klient może przedstawić odpowiedni wniosek poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres osoby kontaktowej (kierownika projektu) ze strony Perfect Gym lub na adres kontaktowy wskazany w Ofercie. Wiadomość taka powinna zawierać co najmniej opis zmiany Umowy, jej krótkie uzasadnienie oraz informacje kontaktowe osoby upoważnionej do rozmów w tym zakresie. Nasz przedstawiciel skontaktuje się ze wskazaną osobą w celu omówienia szczegółów.

7.6 Niezwłocznie po przeprowadzeniu wskazanych wyżej czynności przygotujemy aktualizację Umowy (np. w zakresie Oferty) odnoszącą się do Twojego wniosku.

7.7 Zmiana Umowy zachodzi poprzez akceptację zaktualizowanej Oferty obejmującej treść Zmiany (przez złożenie przez Ciebie na jej dokumencie Podpisu Elektronicznego).

8. Akceptacja usług

8.1 Dokonujesz Akceptacji Usług Profesjonalnych w terminie wynikającym z Oferty – a w razie braku ich wskazania w Ofercie – w dniu następującym po dniu przekazania do Klienta (lub dla projektów typu Onboarding po dniu Okresu HyperCare) – jeśli zrealizowane przez nas prace odpowiadają Definicji Ukończenia.

8.2 Jeśli Oferta zakłada występowanie Kamieni Milowych, mogą one podlegać odrębnym Akceptacjom.

8.3 Akceptacja może zostać poprzedzona przeprowadzeniem przez Ciebie testów, według ustalonych z nami scenariuszy testowych – w celu weryfikacji spełnienia Definicji Ukończenia.

8.4 Klient przeprowadzi testy w terminie 5 Dni Roboczych od dnia przedstawienia Usług Profesjonalnych do Akceptacji przez Perfect Gym. W przypadku gdy:

 • a) spełnienie Definicji Ukończenia zostało pozytywnie zweryfikowane – Administrator lub inna upoważniona osoba z Zespołu Klienta podpisze (w formie skanu podpisanego dokumentu albo przy użyciu Elektronicznego Podpisu) protokół Akceptacji według szablonu przygotowanego i przesłanego uprzednio przez Perfect Gym (odpowiadasz za to, aby osoba podpisująca protokół Akceptacji była do tego odpowiednio umocowana; Perfect Gym nie ponosi negatywnych konsekwencji braku adekwatnych uprawnień po Twojej stronie);
 • b) Klient zidentyfikował wady stanowiące odstępstwa od Definicji Ukończenia – wówczas Administrator Systemu (lub inna osoba ustalona przez Strony) wylistuje i opisze te wady, a Perfect Gym niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych, skoryguje te wady (i procedura Akceptacji zostaje powtórzona);
 • c) we wskazanym terminie Administrator Systemu (lub inna osoba ustalona przez Strony) nie dokonał Akceptacji ani nie wskazał wad udaremniających Akceptację zgodnie z lit. a) i b) powyżej – wówczas uważa się, że Klient dokonał Akceptacji Usług Profesjonalnych – co Perfect Gym potwierdzi wiadomością e-mail.

8.5 W przypadku dokonania Startu Produkcyjnego bez dokonania uprzednio Akceptacji uznaje się, że Klient dokonał Akceptacji Usług Profesjonalnych. W takim przypadku Perfect Gym wystawi odpowiedni protokół (w formie skanu podpisanego dokumentu albo pliku elektronicznego podpisanego przy użyciu Elektronicznego Podpisu).

8.6 Do podpisania opisanych wyżej protokołów będą uprawnione:

 • a) ze strony Klienta: Administrator Systemu albo, jeżeli Strony tak postanowią: osoby uprawnione do reprezentacji Stron lub wskazane w Ofercie;
 • b) ze strony Perfect Gym: osoby uprawnione do reprezentacji Stron lub wskazane w Ofercie.

9. Wynagrodzenie

9.1 Charakter i wysokość wynagrodzenia wskazuje Oferta, z zastrzeżeniem postanowienia niżej.

9.2 Jeśli z Oferty nie wynika inaczej, za realizację Usług Profesjonalnych dotyczących usług wdrożeniowych, a także integracji i migracji oraz szkoleń, będziesz zobowiązany zapłacić nam wynagrodzenie w modelu time&material, stanowiące iloczyn liczby przepracowanych przez nasz Zespół godzin oraz stawki godzinowej członka naszego Zespołu wynikającej z Oferty oraz poniesione koszty i wydatki (opisane pkt 9.5).

9.3 Jeśli z Oferty nie wynika inaczej, stawka za każdą godzinę członka naszego Zespołu przepracowaną poza Dniami Roboczymi lub w Dni Robocze poza godzinami 8-17 zostanie podniesiona o 50% - przy czym w święta oraz niedziele zostanie podniesiona o 100%.

9.4 Jeśli Oferta nie stanowi inaczej, wynagrodzenie w modelu:

 • a) ryczałtowym (fixed fee) zostanie zapłacone przez Ciebie z góry, przed rozpoczęciem świadczenia na Twoją rzecz Usług Profesjonalnych – w terminie [#] dni od dnia dostarczenia Ci faktury;
 • b) time&material będzie płatne za czas realnie przepracowany przez nas Zespół, miesięcznie z dołu – w terminie [#] dni od dnia dostarczenia Ci faktury.

9.5 Klient zwróci nam poniesione koszty i wydatki (np. za podróże, zakwaterowanie, diety zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości stawki diety podróżnej) niezbędne do świadczenia Usług Profesjonalnych, pod warunkiem, że takie koszty lub wydatki zostały uprzednio uzgodnione z Klientem. Strony mogą uzgodnić w Ofercie ryczałtową kwotę kosztów i wydatków pokrywanych przez Klienta.

9.6 W przypadku rozliczeń na zasadzie time&material będziemy przedstawiać Ci raport z sumaryczną liczbą godzin przepracowanych przez nas Zespół wraz z fakturą obejmującą płatność za dany okres oraz poniesionymi kosztami i wydatkami.

9.7 Terminy wystawienia faktur przez nas wynikają z Oferty. Jeśli Oferta tego nie wskazuje faktura (lub, odpowiednio, pierwsza faktura) zostanie wystawiona:

 • a) 9.8 w dniu zawarcia Umowy – dla prac rozliczanych w modelu ryczałtowym (fixed fee);
 • b) w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego – dla prac rozliczanych w modelu time&material.

9.8 Faktury będą wystawiane elektronicznie.

9.9 Każda faktura będzie płatna w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia i wysłania na wskazany w Ofercie adres e-mail.

9.10 O ile nie ustalono inaczej w Umowie, koszty i wydatki, o których mowa w pkt 9.5 powyżej, będą rozliczone periodycznie, za okresy pomiędzy płatnościami wynagrodzenia wynikającymi z Umowy.

9.11 Wynagrodzenie należne Perfect Gym stanowi kwotę netto i nie zawiera żadnych podatków, które mogą mieć zastosowanie, w tym, lecz nie wyłącznie, podatku VAT ani żadnego podatku u źródła. Wszelkie takie podatki będą obciążały Klienta. Podatek VAT zostanie doliczony i uwzględniony w fakturze, zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie fakturowania.

9.12 W przypadku powstania obowiązku pobrania podatku u źródła od jakichkolwiek płatności należnych Perfect Gym na podstawie Umowy, Klient będzie zobowiązany należną Perfect Gym kwotę wynagrodzenia prawidłowo powiększyć w celu skalkulowania kwoty podatku u źródła wymaganej przepisami od tej płatności i wyliczoną w ten sposób kwotę podatku u źródła przekazać do właściwego organu podatkowego w wymaganym przepisami terminie.

9.13 Klient, jako płatnik podatku u źródła, może zastosować obniżoną stawkę podatku u źródła, zwolnienie lub warunki do niepobierania podatku u źródła, jeśli taka możliwość wynika z przepisów szczególnych lub odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

9.14 Będziesz dokonywać płatności przelewem bankowym na konto bankowe wskazane w fakturze (lub w formie płatności online, jeśli umożliwimy Ci taką opcję). Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony uznają dzień uznania na rachunku Perfect Gym.

9.15 W przypadku, gdy Klient opóźnia się z dokonaniem płatności jakiejkolwiek części wynagrodzenia wymagalnego zgodnie z postanowieniami poprzedzającymi, o czas dłuższy niż 7 dni, mamy prawo wstrzymać się ze świadczeniem Usług Profesjonalnych – po uprzednim wezwaniu do zapłaty należności w terminie nie krótszym niż 3 Dni Robocze, wystosowanym na adres e-mail wskazany jako kontaktowy w kwestii rozliczeń w Ofercie. W przypadku wstrzymania świadczenia Usług Profesjonalnych terminy ich realizacji również zostają wstrzymane. Jeśli czas wstrzymania przekracza 10 Dni Roboczych, to w przypadku uregulowania płatności wrócimy do prac, jednak nie wcześniej niż w terminie 10 Dni Roboczych. W takim przypadku harmonogram prac zostanie przez nas wspólnie ustalony na nowo.

9.16 Jeśli opóźnienie Klienta w płatności przekracza 14 dni, niezależnie od tego, czy dokonywaliśmy wstrzymania świadczenia Usług Profesjonalnych zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, mamy prawo wezwać Klienta do zapłaty w terminie nie dłuższym niż 7 dni (kierując wezwanie w formie wiadomości e-mail na adres wskazany jako kontaktowy w kwestii rozliczeń w Ofercie albo w formie pisemnej, na adres siedziby Klienta) – po którego bezskutecznym upływie będziemy uprawnieni do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy, zgodnie z pkt 14.3.a) poniżej.

9.17 Niezależnie od powyższego Klient pokryje koszty poniesione przez Perfect Gym w związku z przestojem w pracach oraz opóźnieniem realizacji prac w przyszłości.

10. Dokumentacja

10.1 Jesteś uprawniony do korzystania z Dokumentacji odpowiadającej świadczonym Ci Usługom Profesjonalnym, dostępnej na stronie pod adresem: https://kb.perfectgym.com

10.2 Jeśli Oferta tak przewiduje, może zostać Ci dostarczona dedykowana Dokumentacja – w ustalonych przez Strony terminach i formie.

10.3 Rezultaty naszych prac w ramach Usług Profesjonalnych będą działać zasadniczo zbieżnie z treścią Dokumentacji.

11. Prawa własności intelektualnej

11.1 Wszelkie prawa własności intelektualnej do rezultatów prac powstałych przy świadczeniu Ci Usług Profesjonalnych przysługują Perfect Gym i są ściśle związane z ze świadczeniem Usług Online. Zakres praw własności intelektualnej dotyczących Usług Online regulują warunki dostępne na stronie pod adresem: https://www.perfectgym.com/pl/terms.

11.2 Perfect Gym nie ponosi odpowiedzialności za Twoje uprawnienia do korzystania z infrastruktury oprogramowania sprzętowego (tzw. firmware). Zawierając z nami Umowę zobowiązujesz się do zapoznania z technicznymi wymaganiami naszych systemów i zweryfikowania koniecznych rozwiązań w swojej firmie.

11.3 W ramach wynagrodzenia określonego w pkt 9 Warunków udzielamy Ci licencji na korzystanie z utworów (w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) wchodzących w zakres Dokumentacji powstałej podczas świadczenia Usług Profesjonalnych, z chwilą dokonania Startu Produkcyjnego: w zakresie zwielokrotniania każdego z utworów w całości lub w części – poprzez skopiowanie każdego z nich za pomocą dowolnej techniki, w tym druku, reprografii, zapisu magnetycznego i techniki cyfrowej, w tym kopiowania do pamięci urządzeń elektronicznych poprzez zapisywanie na nośnikach danych.

11.4 Powyższa licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony, jednakże nie dłuższy niż do momentu zaprzestania korzystania przez Ciebie z Usług Online (tzn. z chwilą zaprzestania korzystania z nich licencja na utwory dostarczone w ramach Usług Profesjonalnych wygasa automatycznie).

11.5 Jesteśmy uprawnieni wypowiedzieć przysługującą Ci licencję, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie pkt 14.3 poniżej.

11.6 Bez naszej uprzedniej zgody, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie możesz:

 • a) dekompilować, rozczłonkowywać, stosować inżynierii odwrotnej, kopiować, tworzyć opracowań kodu źródłowego, robić notatek, powielać, zachowywać, gromadzić, zapisywać, dokumentować lub duplikować w jakiejkolwiek części naszego oprogramowania, przekazywanych w formie pisemnej, elektronicznej lub w jakiejkolwiek innej formie zapisu; oraz
 • b) podejmować prób zmiany wersji, modyfikacji lub ulepszeń w zakresie naszego oprogramowania.

11.7 Oświadczamy, że żadne działania podejmowane przez nas w związku z wykonywaniem Umowy, nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw pracowników, współpracowników i podwykonawców, a w szczególności przysługujących takim osobom osobistych lub majątkowych praw autorskich, tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych.

11.8 W okresie obowiązywania Umowy lub w dowolnym czasie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy nie możesz dopuścić do żadnego działania lub dokonania czynności, które naruszałoby prawa autorskie Perfect Gym.

11.9 Klient zwolni Perfect Gym z wszelkiej odpowiedzialności oraz wszelkich roszczeń, kosztów i wydatków, jakie Perfect Gym może ponieść lub ponosi w wyniku naruszenia przez Klienta postanowień dotyczących praw autorskich określonych w niniejszym punkcie Warunków lub jakichkolwiek innych postanowieniach Umowy.

12. Informacje poufne

12.1 Strony zobowiązują się i przyjmują do wiadomości, że będą, z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, zachowywać w poufności wszelkie Informacje Poufne i bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie ujawniać ich osobom trzecim oraz nie wykorzystywać ich w celach innych, niż te, które wprost wynikają z Umowy.

12.2 Strona może ujawnić Informacje Poufne swoim pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom lub doradcom, pod warunkiem, że potrzebują takiego dostępu do celów opisanych w pkt 12.1 powyżej i pod warunkiem, że zawarli ze Stroną porozumienie o poufności na warunkach co najmniej tak restrykcyjnych, jak zawarte w niniejszej Umowie.

12.3 Klient zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od daty otrzymania żądania od Perfect Gym lub daty rozwiązania Umowy, zwrócić lub zniszczyć wszystkie Informacje Poufne Perfect Gym będące w posiadaniu Klienta lub pod jego kontrolą. Klientowi nie wolno zachować, zarejestrować, przechowywać, dokumentować lub zapisywać w formie elektronicznej jakichkolwiek Informacji Poufnych Perfect Gym.

12.4 Zobowiązanie Stron do poufności nie będzie dotyczyć Informacji Poufnych, które/jeśli:

 • a) Strona zobowiązana do nieujawniania Informacji Poufnych może udokumentować, że posiadała takie Informacje Poufne w chwili ujawnienia jej przez drugą Stronę;
 • b) Informacje Poufne są lub staną się publicznie dostępne lub publicznie dostępne inaczej niż poprzez działanie lub zaniechanie Strony zobowiązanej do nieujawniania Informacji Poufnych, jej przedstawicieli, pracowników lub przedstawicieli;
 • c) Informacje Poufne muszą zostać ujawnione odpowiednim stronom trzecim, organom lub sądom zgodnie z obowiązującym prawem lub zgodnie z przepisami i wytycznymi obowiązującymi na giełdzie, na której mogą być wymienione akcje Perfect Gym, pod warunkiem, że Informacje Poufne są ujawniane wyłącznie niezbędnym oraz Strona ujawniająca takie informacje powiadamia drugą Stronę o takim ujawnieniu (jeśli nie zabraniają jej tego przepisy prawa lub orzeczenia uprawnionego organu) niezwłocznie, ale w każdym przypadku nie później niż w ciągu 5 Dni Roboczych od daty takiego ujawnienia.

12.5 Zobowiązanie do nieujawniania Informacji Poufnych Stron pozostaje w mocy przez okres obowiązywania Umowy i przez 5 lat od daty wygaśnięcia Umowy na jakiejkolwiek podstawie – jednak w żadnym wypadku nie wcześniej niż przed zakończeniem korzystania przez Klienta z Usług Online.

13. Ochrona danych

13.1 Perfect Gym pełni rolę Administratora Danych Klienta, jego pracowników oraz klientów przetwarzanych w celu prowadzenia badań statystycznych i przygotowywania analiz na potrzeby rozwoju oprogramowania wchodzącego w skład Usług oraz wykorzystywania narzędzi Google Analytics. Dane osobowe obejmują wówczas w szczególności dane osobowe przesłane przez pracowników lub klientów Klienta, zachowanie aplikacji, informacje przeglądarki lub danych cookie, które mogą zostać odczytane lub wdrożone przez Perfect Gym; adresy IP oraz informacje o urządzeniu mobilnym. Informacje na temat przetwarzania danych przez Perfect Gym jako Administratora Danych dostępne są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie.

13.2 Każda ze Stron jako Administrator Danych, zadba by dane osobowe przetwarzane w ramach Usługi miały odpowiednią podstawę prawną, a podmioty danych odpowiednio poinformowane o przetwarzaniu.

13.3 Każda ze Stron zobowiązana jest wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w ramach Usługi.

13.4 Dane osobowe których Administratorem Danych jest Klient, a które są powierzane Perfect Gym do przetwarzania będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku 1 do niniejszych Warunków, które stanowią integralną część Umowy.

13.5 W każdym przypadku, w którym Perfect Gym nie będzie Administratorem Danych pracowników lub klientów Klienta, Strony zobowiązują się do stosowania postanowień Załącznika nr 1 do niniejszych Warunków dostępnego na stronie pod adresem: https:// www.perfectgym.com/pl/terms. W przypadku podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych ma ona pierwszeństwo w stosowaniu nad zapisami wskazanymi w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.

13.6 W celu uniknięcia wątpliwości, akceptując podpisując Umowę i akceptując Warunki, Klient akceptuje zasady i warunki, zgodnie z którymi są przetwarzane dane osobowe przez Perfect Gym.

14. Wypowiedzenie umowy

14.1 Niezależnie od powyższego, jesteśmy uprawnieni do wypowiedzenia Umowy bez zachowywania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

 • a) opóźnienia Klienta w płatności należnego nam wynagrodzenia – po wyczerpaniu procedury wskazanej w punkcie 9.16 powyżej;
 • b) co najmniej 3-krotnego opóźnienia Klienta w płatności wynagrodzenia należnego Perfect Gym, w łącznym wymiarze przekraczającym 7 dni;
 • c) opóźnienia Klienta w dostarczeniu ustalonych informacji, materiałów lub w udostępnieniu czasu członków jego Zespołu w wymiarze przekraczającym 10 Dni Roboczych;
 • d) naruszenia przez Klienta zobowiązania do nieujawniania Informacji Poufnych opisanego w pkt 12 powyżej;
 • e) rażącego naruszenia naszych praw własności intelektualnej w zakresie dóbr niematerialnych dostarczanych w ramach Usług Profesjonalnych;
 • f) wystąpienia okoliczności Siły Wyższej i utrzymywania się ich (tj. uniemożliwienie lub istotne utrudnienie Stronie przez okoliczności Siły Wyższej realizacji Umowy) przez czas dłuższy niż 3 miesiące – zgodnie z pkt 17.5 poniżej.

14.2 Niezależnie od powyższego, jesteś uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowywania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:

 • a) naszej zwłoki w dotrzymaniu terminu zakończenia (sfinalizowania) Usług Profesjonalnych wskazanego w Ofercie (jeśli Oferta go wskazuje) wynoszącej co najmniej 30 Dni Roboczych (z zastrzeżeniem, że dla Usług Profesjonalnych polegających na dostarczeniu dedykowanych funkcjonalności Usług Online, termin ten będzie wynosił 3 miesiące);
 • b) naruszenia przez nas zobowiązania do nieujawniania Informacji Poufnych opisanego w pkt 12 powyżej;
 • c) naruszenia przez nas zasad przetwarzania danych osobowych opisanych w pkt 13 powyżej;
 • d) wystąpienia okoliczności Siły Wyższej i utrzymywania się ich (tj. uniemożliwienie lub istotne utrudnienie Stronie przez okoliczności Siły Wyższej realizacji Umowy) przez czas dłuższy niż 3 miesiące – zgodnie z pkt 17.5 poniżej.

14.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy na podstawie postanowień poprzedzających przez którąkolwiek ze Stron:

 • a) będziemy świadczyć Usługi Profesjonalne do chwili skuteczności wypowiedzenia;
 • b) będziesz zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego nam do chwili skuteczności wypowiedzenia (w przypadku, gdyby Umowa przewidywała płatności z dołu; w razie płatności z góry za okres wykraczający poza termin skuteczności wypowiedzenia zwrócimy Ci nadwyżkę).

14.4 Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga sporządzenia oświadczenia podpisanego odręcznie (i następnie zeskanowanego) lub Podpisem Elektronicznym i wysłania go wiadomością e-mail, na adres kontaktowy wskazany w Ofercie.

14.5 W Ofercie mogą zostać wskazane odmienne zasady wypowiadania Umowy.

15. Reklamacje

15.1 Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia przed Perfect Gym Usług Profesjonalnych, Klienci mogą składać pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną na adres mailowy Perfect Gym: billing@perfectgym.com.

15.2 Reklamacja powinna zawierać: słowo „Reklamacja” w tytule maila, Twoją nazwę (jako przedsiębiorcy indywidualnego lub organizacji), Twój adres e-mail, szczegółowy opis zastrzeżeń w odniesieniu do Usług Profesjonalnych oraz Twój adres pocztowy.

15.3 Jeżeli podane przez Ciebie informacje będą niewystarczające lub będziemy potrzebowali bardziej szczegółowych informacji, aby udzielić odpowiedzi na Twoją reklamację, poprosimy Cię o dostarczenie takich dodatkowych informacji. Datę otrzymania dodatkowych informacji i informacji niezbędnych do odpowiedzi na Twoją reklamację uznaje się za datę rzeczywistego złożenia przez Ciebie reklamacji.

15.4 Reklamacje rozpatrywane będą w terminie do 30 dni od dnia ich otrzymania.

15.5 O decyzji w zakresie rozstrzygnięcia reklamacji zostaniesz powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na adres, z którego reklamacja została wysłana.

15.6 Fakt rozpatrywania reklamacji nie zwalnia Cię od terminowego ponoszenia wszelkich opłat wynikających z Umowy na rzecz Perfect Gym.

16. Odpowiedzialność

16.1 W granicach dozwolonych przez prawo, odpowiedzialność Perfect Gym z jakiegokolwiek tytułu, w tym z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jak i dokonania czynu niedozwolonego, jest ograniczona do wartości Umowy (tj. łącznej kwoty wynagrodzenia netto należnego nam na podstawie Umowy). Zostaje także wyłączona odpowiedzialność Perfect Gym z tytułu utraconych korzyści, strat pośrednich czy wynikowych.

16.2 Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Perfect Gym nie dotyczy szkód spowodowanych umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa, naruszenia obowiązku do nieujawniania Informacji Poufnych (oprócz szkód Klienta wynikających z ewentualnego wycieku jego danych) oraz naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych.

16.3 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona. Perfect Gym nie udziela Klientowi żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji na dostarczone rezultaty Usług Profesjonalnych.

16.4 Perfect Gym w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za:

 • a) problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Klienta oraz urządzeń, systemów informatycznych i sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do dostawców usług telekomunikacyjnych;
 • b) nieprawidłowe działania infrastruktury IT Klienta;
 • c) jakość i szybkość przesyłu danych wynikające z usług świadczonych przez dostawcę usług telekomunikacyjnych;
 • d) niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Usług wynikające z nieprawidłowego działania usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient;
 • e) nieprawidłowe działanie rezultatów Usług Profesjonalnych wykorzystywanych niezgodnie z Dokumentacją;
 • f) opóźnienia w pracach lub błędy wynikające z problemów dotyczących danych dostarczonych przez Klienta lub wynikających z działania systemów integrowanych z rozwiązaniami Perfect Gym;
 • g) wszelkie problemy techniczne lub opóźnienia wynikające z działań lub zaniechań osób trzecich działających na zlecenia Klienta;
 • h) problemy wynikające z konfiguracji oprogramowania Perfect Gym dokonanych samodzielnie przez Klienta;
 • i) problemy wynikające z niewykonania lub niestarannego wykonania testów oprogramowania i urządzeń dostarczonych przez Perfect Gym.

16.5 Klient zwolni Perfect Gym z odpowiedzialności i poniesie koszty z tytułu wszelkich wydatków, szkód, zobowiązań i kosztów (w tym w zakresie kosztów obsługi prawnej), jakie Perfect Gym lub osoba trzecia mogą ponieść w wyniku:

 • a) jakichkolwiek naruszeń Umowy lub działań niezgodnych z prawem ze strony Klienta lub członków jego Zespołu (w tym przedstawicieli lub wykonawców);
 • b) przekazywania danych przez Klienta;
 • c) korzystania z rozwiązań informatycznych Perfect Gym przez Klienta;
 • d) udzielania Perfect Gym przez Klienta dostępu do systemów informatycznych osób trzecich.

17. Siła wyższa

17.1 Perfect Gym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań w ramach Umowy, jeżeli ich wykonanie lub należyte wykonanie stało się niemożliwe lub utrudnione – bezpośrednio lub pośrednio – na skutek zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, do których Strony zaliczają wszelkie zdarzenia zewnętrzne względem Perfect Gym, w szczególności:

 • a) przemoc zbrojną, w tym: wojnę, wojnę domową, rewolucje, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu i akty terroryzmu;
 • b) strajki, blokady;
 • c) działania sił natury takich jak: katastrofy naturalne, silne burze, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie, uderzenie pioruna, długotrwałe silne opady;
 • d) epidemie, pandemie i wszelkie restrykcje związane z zagrożeniem w sferze zdrowia publicznego;
 • e) akty władzy państwowej i organów międzynarodowych, w tym stany wyjątkowe.

17.2 W przypadku zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, na skutek której wykonanie lub należyte wykonanie naszych zobowiązań w ramach Umowy stało się niemożliwe lub utrudnione, powiadomimy Cię w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zaistnienia tej okoliczności, o:

 • a) jej zaistnieniu;
 • b) prawdopodobnych skutkach tej okoliczności wpływających na realizację Usług Profesjonalnych.

17.3 Powiadomimy Cię także o ustaniu Siły Wyższej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej ustania.

17.4 Wystąpienie okoliczności Siły Wyższej w żadnym wypadku nie zwalnia Cię z obowiązku zapłaty wymagalnego już wynagrodzenia dla nas ani nie przesuwa terminów jego zapłaty.

17.5 W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, automatycznemu przesunięciu o okres trwania tej okoliczności ulegają wszelkie terminy realizacji zobowiązań Perfect Gym, których wykonanie lub należyte wykonanie stało się w związku z tą okolicznością niemożliwe lub utrudnione.

17.6 W razie zaistnienia okoliczności Siły Wyższej, która uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie świadczenia Strony wynikającego z Umowy i utrzymywania się takich okoliczności przez czas dłuższy niż 3 miesiące, Strony będą uprawnione do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

18. Dane kontaktowe

Perfect Gym Solutions S.A.

Ul Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

contact@perfectgym.com

(+48) 22 307 34 04

19. Postanowienia końcowe

19.1 Nie jesteś uprawniony przenosić praw ani zobowiązań wynikających z Umowy bez naszej uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej albo dokumentu sygnowanego Podpisem Elektronicznym, pod rygorem nieważności.

19.2 Umowa ustanawia pomiędzy nami niezależną relację prawną. Żadne postanowienie Warunków nie powinno być interpretowane jako ustanawiające stosunek pracy, relację wynikającą z umowy agencyjnej, partnerstwo, wspólne przedsięwzięcie lub jakąkolwiek podobną relację pomiędzy stronami.

19.3 Wiążą Cię Warunki aktualne w chwili zawierania Umowy.

19.4 Umowa podlega prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana.

19.5 Wszelkie spory, kontrowersje lub roszczenia wynikające z Umowy lub odnoszące się do nich będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Perfect Gym.

19.6 Wszelkie zawiadomienia odnoszące się do Umowy będą przekazywane przez adresy e-mail wskazane w Ofercie.

19.7 Jeżeli postanowienia Warunków okażą się nieważne lub nieskuteczne, to nie będzie to naruszało ważności lub skuteczności pozostałych postanowień. Wszelkie nieważne lub nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi i będą wywoływały skutki prawne najbliższe oryginalnym postanowieniom Stron. Jeżeli taka zmiana nie będzie możliwa, nieważne lub nieskuteczne części zostaną usunięte z Warunków, a pozostała ich część zachowa moc.